Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEED PRODUCTION

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>SEEDPROD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEED PRODUCTION
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy:
Przedmioty 4 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr hab. inż. Sylwia Lewandowska

sylwia.lewandowska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W toku kursu student poznaje zagadnienia związane z produkcją nasienną i regulacjami prawnymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Ukończenie kursu umożliwi studentowi podjęcie pracy w firmie hodowlano-nasiennej lub w akredytowanych laboratoriach biochemicznych w całej Europie.

Pełny opis:

Nowoczesna produkcja nasienna nie może istnieć bez materiału siewnego wysokiej jakości. Nowe odmiany są tanim środkiem produkcji, powodującym zwiększenie plonów bez zagrożenia dla środowiska. Nasiennictwo jako nauka i działalność gospodarcza zajmuje się opracowaniem metod pozwalających uzyskać nasiona o jak najwyższych parametrach jakościowych, takich jak zdolność kiełkowania, zdrowotność, a przede wszystkim polowa zdolność wschodów. W trakcie kursu student pozna zagadnienia z zakresu hodowli roślin, produkcji nasiennej i postępu biologicznego. Poruszane treści w trakcie wykładów i ćwiczeń: powstawanie, budowa i rodzaje nasion; pojęcie nasienia; dojrzewanie nasion; kwalifikacja polowa plantacji nasiennych; reprodukcja nasion; kwalifikacja laboratoryjna materiału siewnego; kwalifikacja nasion zgodnie z wymogami Unii Europejskiej; kiełkowanie nasion, botanika i biochemia kiełkowania; rodzaje siewek; ocena morfologii siewek; wigor nasion; uszlachetnianie nasion; starzenie się nasion; spoczynek nasion; przechowywanie nasion, oznaczanie żywotności nasion; metody biochemiczne; patogeny i szkodniki w przechowywanej masie nasiennej; elementy biotechnologii inżynierii genetycznej w nasiennictwie; regulacje prawne; ustawa o nasiennictwie; organizacja i funkcjonowanie przemysłu nasiennego w kraju i na świecie; uregulowania prawne dotyczące rejestracji, własności odmian i reprodukcji materiału siewnego. Uzyskana wiedza pozwoli studentowi w przyszłości podjęcie atrakcyjnej pracy na rynku europejskim w firmach hodowlano-nasiennych.

Literatura:

Literatura, polecane książki:

Seeds in Emergencies: A Technical Handbook, 2011. By (author) Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Seed Production of Field Crops, 2009. By (author) S. S. Mondal.

Organic Seed Production and Saving: The Wisdom of Plant Heritage, 2011. By (author) Bryan Connolly.

The Lean Farm Guide to Growing Vegetables: In-Depth Techniques for Efficient Organic Production, from Seed to Market, 2017. By (author) Ben Hartman.

Seed Libraries: And Other Means of Keeping Seeds in the Hands of the People, 2015. By (author) Cindy Conner.

Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed Production, 1998. By (author) Rattan Lal Agrawal

The Principles of Plant Breeding, 1960. By (author) Allard

Plant Breeding and Seed Science. The Journal of Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute

Breeding, Biotechnology and Seed Production of Field Crops, 2013. By (author) Bidhan Roy

Seed Selection and Plant Breeding with Information on Propagation, Heredity and Mendelism, 2011. By (author) Arthur D. Cromwell

Breed Your Own Vegetable Varieties: The Gardener's and Farmers Guide to Plant Breeding and Seed Saving, 2000. By (author) Carol Deppe

Wheat Production in Stressed Environments: Proceedings of the 7th International Wheat Conference, 27 November - 2 December 2005, Mar del Plata, Argentina, published in 2007. By (author) Hilda T. Buck, Jorge E. Nisi, Nelly Salomo

Domestication of Plants in the Old World: The origin and spread of domesticated plants in Southwest Asia, Europe, and the Mediterranean Basin, 2013. By (author) Daniel Zohary, Maria Hopf, Ehud Weiss

Achieving Sustainable Cultivation of Grain Legumes Volume 1: Advances in Breeding and Cultivation Techniques, 2018. By (author): Dr. Shoba Sivasankar, Dr. Enrique Troyo-Dieguez, Paula Bramel, Dr. Pooja Bhatnagar, Dr. Michel Ghanem, Dr. Diego Rubiales, Dr. Bodo Raatz, Dr. Jean Claude Rubyogo, Prof. Irvin Widders , Kadambot Siddique

Vegetable Seed Production, 2013. By (author) Raymond A. T. George

Seed Production: Principles and Practices, 1999. By (author) Miller F. McDonald, Lawrence O. Copeland

Agricultural Seed Production, 2012. By (author) Raymond A. T. George

Farmers' Seed Production: New approaches and practices, 2000.

By (author) Conny Almekinders, Niels Louwaar

Seed Production of Field Crops, 2009. By (author) S. S. Mondal

Recommended links:

http://books.google.dk/books/about/Plant_Breeding.html?id=M-X_Jc0pW5kC&redir_esc=y

http://books.google.dk/books/about/Plant_Breeding.html?id=M-X_Jc0pW5kC&redir_esc=y

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod hodowli roślin i produkcji nasiennej gatunków rolniczych i ogrodniczych, ponadto rozumie różnice pomiędzy uprawą, hodowlą roślin i produkcją materiału siewnego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym.

Student zna różnice w budowie różnych rodzajów nasion, rozumie procesy dojrzewania nasion i ich znaczenie biologiczne, rozumie istotę oceny kwalifikacji polowej i laboratoryjnej, zna sposoby wytwarzania materiału siewnego o pożądanych przez przedsiębiorcę parametrach.

Student potrafi pozyskiwać i właściwie interpretować informacje z literatury oraz innych źródeł dotyczących nasiennictwa, rozumie różnice pomiędzy produkcją materiału siewnego roślin w systemie konwencjonalnym i ekologicznym, potrafi rozpoznawać nasiona różnych gatunków uprawnych ze wskazaniem charakterystycznych cech pojedynczego nasienia, potraf odpowiednio zaprezentować zagadnienia dotyczące w/w tematyki. Student potrafi zinterpretować korzyści wynikające z zastosowania w uprawie kwalifikowanego materiału siewnego, rozumie trudności pojawiające się w trakcie procesu produkcji nasiennej, rozumie cel uszlachetniania materiału siewnego oraz potrzebę zastosowania i interpretacji przepisów ISTA. Uczestnik kursu zna i przestrzega zasad obowiązujących w laboratorium oceny nasion.

Student rozumie konieczność współpracy w grupie, w celu rozwiązania problemu z zakresu produkcji nasiennej w systemie konwencjonalnym i ekologicznym. Potrafi dostrzec problemy ekonomiczne związane z niechęcią zakupu przez rolnika materiału siewnego kwalifikowanego. Student rozumie konieczność dbania o jakość i stan powierzonego mu sprzętu oraz rozumie i przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium oceny nasion. Ma świadomość odpowiedzialności za stan środowiska i bioróżnorodność uprawianych gatunków w rolnictwie.

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca aktywność na zajęciach

- kolokwium podczas ćwiczeń

- znajomość regulacji prawnych w EU pod względem produkcji materiału siewnego

- praca indywidualna i w grupach, postawa na ćwiczeniach

- prezentacja multimedialna na ćwiczeniach, wygłoszenie referatu na zadany temat

- propagowanie stosowania kwalifikowanego materiału siewnego

- praca indywidualna i w grupach, postawa na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)