Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>PLBREPROD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy:
Przedmioty 4 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr hab. inż. Sylwia Lewandowska

sylwia.lewandowska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Znajomość zależności między rodzajami odmian a możliwościami ich reprodukcji oraz podstawowych uregulowań prawnych dotyczących własności odmian i reprodukcji materiału siewnego daje studentowi możliwości pracy i dalszego rozwoju w hodowli roślin, firmach nasiennych, laboratoriach biotechnologicznych czy inspekcji nasiennej.

Pełny opis:

Historia i osiągnięcia polskiej hodowli roślin. Pojęcie hodowli roślin i znaczenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Znaczenie zmienności genetycznej w hodowli roślin i metody jej poszerzania. Wykorzystanie różnych mechanizmów genetycznych w krzyżowaniu roślin. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin i nasiennictwie. Hodowla heterozyjna roślin rolniczych i warzywnych. Hodowla roślin samopylnych i obcopylnych. Cele i kierunki hodowli roślin rolniczych. Znaczenie hodowli odpornościowej roślin. Hodowla mutacyjna, poliploidów i roślin rozmnażanych wegetatywnie. Pojęcie odmiany i jej rodzaje. Uregulowania prawne dotyczące oceny i rejestracji odmian oraz ochrony prawnej odmian na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Produkcja materiału siewnego i jego uszlachetnianie.

Literatura:

Michalik B.(red.)- Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. Wyd. PWRiL, O/Poznań, 2009.

Allard R. W. – Podstawy hodowli roślin.

Duczmal K. W., Tucholska H. – Nasiennictwo.

Hoffman W., Mudra A., Plarre W. – Ogólna hodowla roślin

M. Jassem – Hodowla roślin.

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. – Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa

Tarkowski Cz. - Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo.Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, 1995.

Simmonds N.W. – Podstawy hodowli roślin. Wyd. PWRiL Warszawa, 1998.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości związane z podstawowymi technikami stosowanymi w genetyce i praktycznej hodowli roślin.

Rozumie podstawowe procesy prowadzące do powstania zmienności genetycznej. Rozumie zależności między rodzajami odmian, a możliwościami ich reprodukcji. Zna podstawowe uregulowania prawne dotyczące własności odmian oraz kwalifikacji i reprodukcji materiału siewnego

W zakresie umiejętności

Student nabywa umiejętność opisywania właściwości odmian i materiału siewnego. Potrafi określić rolę odmiany w kształtowaniu wielkości, jakości i stabilności plonów

W zakresie kompetencji społecznych

Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących między czynnikami siedliska a genotypem rośliny uprawnej, potrafi wyjaśnić i uzasadnić rejonizację odmian oraz jej wpływ zarówno na ilość jak i na jakość plonu. Docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę dokształcania

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń i części wykładowej-egzamin; zasób wiedzy do zaliczenia 60%. Na ocenę przedmiotu wpływa w 50% zaliczenie ćwiczeń i w 50% zaliczenie wykładu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia genetyczne i hodowlane.

Ocena efektów pracy w zespole.

Ukończenie kursu uświadamia studentowi potrzebę doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz konieczność wykorzystywania zdobyczy genetyki hodowli roślin i biotechnologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)