Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PLANT PHYSIOLOGY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>PLAOGY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PLANT PHYSIOLOGY
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy:
Przedmioty 3 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Osoba do konaktu:

dr Piotr Stępień; piotr.stepien@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot fizjologia roślin dostarcza wiedzy na temat procesów zachodzących w u roślin na poziomie molekularnym i organizmalnym, reakcji roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska oraz metod ich pomiarów w warunkach laboratoryjnych

Pełny opis:

Woda w życiu roślin: szczególne właściwości wody, dyfuzja, osmoza, przepuszczalność błony dla różnych substancji, potencjał wody. Pobieranie i transport wody - znaczenie wody dla roślin, mechanizm absorpcji wody (transport aktywny i pasywny). Wydzielanie wody przez rośliny - transpiracji, rodzaje transpiracji, funkcja szparkowych, gutacja. Odżywianie mineralne roślin - fizjologicznych funkcji makro-i mikroelementów, objawy niedoboru. Czynniki wpływające na pobieranie soli mineralnych. Fotosynteza - znaczenie fotosyntezy, barwników fotosyntetycznych, mechanizm fotosyntezy - w świetle reakcji i ciemne reakcji, ścieżka węgla w procesie fotosyntezy, C3, C4, CAM. Fotooddychanie. Regulatory wzrostu - mechanizm działania, auksyny, gibereliny, cytokininy, etylenu, kwas abscysynowy. Spoczynku i kiełkowania - mechanizm uśpienia, spoczynku nasion powoduje, mechanizm uśpienia, fizjologii i biochemii nasion w procesie kiełkowania. Wzrost i rozwój roślin. Ćwiczenia: Gospodarka wodna komórki. Przepuszczalność błon plazmatycznych. Odżywianie mineralne roślin. Oddychanie nasion. Barwniki roślinne. Fotosynteza.

Literatura:

Taiz L., Zeiger E., 2010. Plant Physiology, Sinauer Associates Inc. Publishers; Hopkins W.G. and Huner N.P.A. 2009. Introduction to Plant Physiology. Wiley and Son Inc.; Bielecki K., Demczuk A., Grzyś E., Sacała E., 2001. Exercises in physiology and biochemistry of plants, WAR.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk przyrodniczych w tym fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu roślinnego. Definiuje podstawowe terminy fizjologiczne.

W zakresie umiejętności

Student potrafi analizować komórkowe mechanizmy funkcjonowania organizmów roślinnych. Potrafi przeprowadzać proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi współpracować w grupie przyjmując w niej różne role, jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową. Rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych. Poczuwa się od odpowiedzialności za powierzony sprzęt i aparaturę.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Bieżąca ocena postępów na podstawie odpowiedzi pisemnej i sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń

Bieżąca ocena postępów na podstawie odpowiedzi pisemnej i sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 37.5 godzin więcej informacji
Wykład, 37.5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR STĘPIEŃ
Prowadzący grup: PIOTR STĘPIEŃ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR STĘPIEŃ
Prowadzący grup: PIOTR STĘPIEŃ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)