Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ORGANIC PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>ORBRESE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ORGANIC PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy:
Przedmioty 3 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

trzeci

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr hab. inż. Sylwia Lewandowska

sylwia.lewandowska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W toku kursu student poznaje zagadnienia związane z hodowlą roślin, produkcją nasienną i regulacjami prawnymi w oparciu o rolnictwo ekologiczne na terenie Unii Europejskiej oraz w Polsce. Ukończenie kursu umożliwi studentowi podjęcie pracy w firmie hodowlano-nasiennej lub laboratoriach biotechnologicznych w całej Europie.

Pełny opis:

W ostatnich latach rolnictwo ekologiczne, znane jako Organic Farming, zyskuje na coraz większej popularności i uznaniu w Europie. Rolnictwo ekologiczne oznacza metody produkcji żywności, które pod względem naukowym jest najbardziej przyjazne środowisku. Pomaga zapobiec utracie różnorodności biologicznej, użyźnić glebę oraz utrzymać wysoką jakość wody. Oznacza to, że rolnik nie może używać pestycydów, ani nawozów syntetycznych. Produkty ekologiczne mogą być zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. W niektórych europejskich krajach produkcja roślin w systemie ekologicznym rozwija się intensywnie i jest alternatywą dla przyjaznego człowiekowi środowiska. Wielu ekspertów twierdzi, iż ten system uprawy roślin daje wiele możliwości, a uzyskane produkty rolnicze są zdrowsze. Jest to spowodowane przede wszystkim zakazem stosowania środków ochrony roślin. Udział w zajęciach poszerzy horyzonty myślowe studenta w oparciu o rolnictwo ekologiczne, uwzględniając aspekty z zakresu hodowli roślin, produkcji nasiennej i postępu biologicznego. Poruszane zagadnienia w trakcie kursu: historia i oczekiwania w hodowli roślin w systemie ekologicznym, znaczenie zróżnicowania genetycznego w hodowli roślin, wykorzystanie zróżnicowanych mechanizmów genetycznych, krzyżowanie roślin, metody biotechnologiczne, kultury in vitro, produkcja materiału siewnego, metody hodowli roślin samopylnych i obcopylnych, znaczenie hodowli roślin odpornych na choroby, ochrona odmian hodowlanych, regulacje prawne i ustawodawstwo w oparciu o rejestrację odmian wyhodowanych w systemie ekologicznym. Kurs polecany jest dla studentów chcących zgłębić wiedzę z zakresu hodowli roślin i nasiennictwa w systemie ekologicznym, a uzyskana wiedza pozwoli w przyszłości podjęcie atrakcyjnej pracy na rynku europejskim w firmach hodowlano-nasiennych.

Literatura:

Organic Seed Production and Saving: The Wisdom of Plant Heritage, 2011. By (author) Bryan Connolly.

The Lean Farm Guide to Growing Vegetables: In-Depth Techniques for Efficient Organic Production, from Seed to Market, 2017. By (author) Ben Hartman.

Organic Dairy Production, 2011. By (author) Sarah Flack.

The Organic Seed Grower: A Farmer's Guide to Vegetable Seed Production, 2012. By (author) John Navazio.

Seeds in Emergencies: A Technical Handbook, 2011. By (author) Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Seed Libraries: And Other Means of Keeping Seeds in the Hands of the People, 2015. By (author) Cindy Conner.

Whole Farm Planning: Ecological Imperatives, Personal Values, and Economics, 2011. By (author) Elizabeth Henderson, Karl North.

Crop Rotation and Cover Cropping: Soil Resiliency and Health on the Organic Farm, 2011. By (author) Seth Kroeck.

Organic Soil-Fertility and Weed Management, 2011. By (author) Steve Gilman.

Seed Production of Field Crops, 2009. By (author) S. S. Mondal.

Growing Healthy Vegetable Crops : Working with nature to control diseases and pests organically, 2011. By (author) Brian Caldwell.

Pulses (English): Nutritious seeds for a sustainable future, 2016.

By (author) Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu genetyki, metod hodowli roślin i produkcji nasiennej w systemie ekologicznym, ponadto rozumie różnice pomiędzy uprawą i hodowlą roślin w systemie konwencjonalnym, a ekologicznym. Zna metody hodowli twórczej w systemie ekologicznym, stosowanej w celu uzyskania odmian odpornych na choroby i szkodniki oraz odmian tolerancyjnych na stresy abiotyczne. Ma wiedzę o bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, jego kształtowaniu i ochronie przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Zna pozytywne skutki uprawy i hodowli roślin w systemie ekologicznym na środowisko i zdrowotność społeczeństwa.

Student potrafi pozyskiwać i właściwie interpretować informacje z literatury oraz innych źródeł dotyczących hodowli roślin i produkcji nasiennej w systemie ekologicznym, rozumie różnice pomiędzy uprawą i hodowlą roślin w systemie konwencjonalnym, a ekologicznym, potraf odpowiednio zaprezentować zagadnienia dotyczące tej tematyki. Uczestnik kursu potrafi dokonać wyboru odpowiedniej metody hodowlanej dla konkretnego gatunku uprawianego w systemie ekologicznym. Student potrafi zinterpretować korzyści wynikające z hodowli i uprawy roślin w systemie ekologicznym, rozumie trudności wynikające z hodowli i produkcji nasiennej w rolnictwie ekologicznym, rozumie ich zakres oddziaływań na środowisko przyrodnicze i rolnicze. Zna i przestrzega zasad obowiązujących w laboratorium genetycznym, biotechnologicznym i pracach polowych.

Student rozumie konieczność współpracy w grupie, w celu rozwiązania problemu z zakresu hodowli roślin i produkcji nasiennej w systemie ekologicznym. Potrafi dostrzec problemy hodowli odpornościowej na styku z produkcją rolniczą i ochroną środowiska. Rozumie konieczność dbania o jakość i stan powierzonego mu sprzętu oraz rozumie i przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma świadomość odpowiedzialności za stan środowiska i bioróżnorodność uprawianych gatunków w rolnictwie ekologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca aktywność na zajęciach

- kolokwium podczas ćwiczeń

- otwarta dyskusja

- zrozumienie różnic pomiędzy hodowlą roślin w rolnictwie konwencjonalnym, a ekologicznym

- znajomość regulacji prawnych w EU pod względem produkcji materiału siewnego

- praca indywidualna i w grupach, postawa na ćwiczeniach

- prezentacja multimedialna na ćwiczeniach, wygłoszenie referatu na zadany temat

- propagowanie zdrowej żywności i edukacja z zakresu rolnictwa ekologicznego

- praca indywidualna i w grupach, postawa na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)