Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

NATURE CONSERVATION IN AGRICULTURAL AREAS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>NATCONS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: NATURE CONSERVATION IN AGRICULTURAL AREAS
Jednostka: KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII ROŚLIN
Grupy:
Przedmioty 9 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

dziewiąty

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Ludwik Żołnierz, prof. nadzw.; ludwik.zolnierz@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Kurs zaznajamia studentów z zagrożeniami różnorodności biologicznej i podstawami współczesnych metod ochrony przyrody. Studenci poznają ramy prawne ochrony przyrody w Polsce. Poznają podstawy biologiczne zagrożeń i sposobów ochrony na różnych poziomach organizacji – od populacji, przez ekosystem po krajobraz ekologiczny. Uwaga koncentrowana jest na specyfice zagrożeń i sposobów ochrony czynnej głównych typów ekosystemów środkowoeuropejskich oraz problematyce ochrony przyrody w warunkach rolniczych krajobrazów kulturowych.

Pełny opis:

W toku wykładów studenci poznają:

• system prawny i organizację ochrony przyrody w Polsce;

• zagadnienia ekologiczne związane z zagrożeniami różnorodności biologicznej na poziomie populacji, biocenoz, krajobrazu;

• metody czynnej ochrony gatunków i siedlisk;

• historię rozwoju ekosystemów środkowoeuropejskich po ostatnim zlodowaceniu.

• historię wpływu człowieka na ekosystemy naturalne.

• zagadnienia dotyczące specyfiki głównych typów polskich ekosystemów ich zagrożeń i technik ochrony;

• sposoby czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt;

• sposoby ochrony przyrody w warunkach krajobrazów rolniczych;

• obecne i przyszłe problemy zagrożeń i ochrony różnorodności biologicznej w skali globalnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z rolnictwem.

Literatura:

Pozycje podstawowe:

Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa. 591 pp.

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. 2016. Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pullin A.S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa, 393 pp.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 767 pp.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – przewodniki metodyczne (9 tomów). http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3

Pozycje uzupełniające:

Rozporządzenia Ministra środowiska (2010, 2014) dot. ochrony siedlisk oraz ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Strona www Klubu Przyrodników – poradniki i dokumenty prawne w dziale „Ochrona przyrody” http://www.kp.org.pl/

Efekty uczenia się:

Student zna regulacje prawne i system organizacji ochrony przyrody w Polsce.

Zna zagrożenia i sposoby ochrony różnorodności biologicznej na poziomach populacji, biocenoz i krajobrazu, w szczególności w odniesieniu do ekosystemów terenów rolniczych.

Student umie rozpoznawać i charakteryzować podstawowe typy siedlisk przyrodniczych.

Potrafi analizować ich zagrożenia i dostosować metody ochrony.

Student rozumie znaczenie bioróżnorodności w krajobrazach kulturowych oraz naturę wpływu na nią presji działalności gospodarczej człowieka.

Ma świadomość konieczności ochrony przyrody na terenach użytkowanych rolniczo.

Wykazuje znajomość działań zmierzających do ograniczenia wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe kolokwium zaliczeniowe.

Końcowe kolokwium zaliczeniowe.

Ocena aktywności i umiejętności prowadzenia dyskusji w czasie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)