Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

INSTRUMENTAL ANALYSIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>INSSIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: INSTRUMENTAL ANALYSIS
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy:
Przedmioty 10 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

dziesiąty

Osoba do konaktu:

dr inż. Krzysztof Gediga; krzysztof.gediga@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prezentowane są główne metody z zakresu analizy w formie teoretycznej, praktycznie studenci wykonują wybrane analizy ucząc się dobrej praktyki laboratoryjnej, a także przygotowania i wykonania instrumentalnych metod analitycznych, ich praktycznego zastosowania z uwzględnieniem zalet i wad

Pełny opis:

Charakterystyka metod instrumentalnych i ich podział. Metody spektroskopowe, podstawy teoretyczne: widma absorpcyjne i emisyjne, prawa absorpcji. Monochromatyzacja, detekcja i rejestracja widm. Spektrofotometria cząsteczkowa, aparatura i przykłady oznaczeń. Spektroskopia atomowa: emisyjna i absorpcyjna, techniki pomiarowe i zastosowania analityczne. Spektrometria mas – podstawy teoretyczne. Metody elektroanalityczne – podstawy fizykochemiczne i zastosowania. Potencjometria, i konduktometria. Precyzja i dokładność pomiaru w technikach instrumentalnych. Efekty interferencyjne, kalibracje. Czułość, selektywność i specyficzność metod instrumentalnych. Analiza specjacyjna i wieloskładnikowa – podstawy teoretyczne. Techniki łączone– podstawy teoretyczne. Błędy i ich rodzaje. Metody przygotowania próbek.

Literatura:

B. Weltz, M. Sperling “Atomic absorption spectrometry” Wiley-VCH; 3rd Completely Revised Edition edition (March 22, 1999)

Principles of Instrumental Analysis, 5th Edition Douglas A. Skoog, F. James Holler, Thimothy A. Nieman Brooks Cole; 5th edition (September 3, 1997)

Modern Instrumental Analysis Volume 47 Edited By Satinder Ahuja & Neil Jespersen Elsevier ISBN: 978-0-444-52259-7 Copyright 2006

Yash Kalra “Handbook of Reference Methods for Plant Analysis” CRC Press; 1 edition (December 29, 1997)

“Soil Analysis Handbook of Reference Methods” & Plant Analysis Council Soil, Plant Analysis Coun. Inc Soil 1998

Robert M. Granger, Hank Yochum, Jill N. Granger, and Karl Sienerth’s Instrumental Analysis 2016 Oxford University Press

Sergio Petrozzi Practical Instrumental Analysis: Methods, Quality Assurance and Laboratory Management John Wiley & Sons

J. Benton Jones, Jr. Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis CRC Press Pages

Jack Cazes, Analytical Instrumentation Handbook , Boca raton Florida 2004

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

ma podstawową wiedzę o pierwiastkach i grupach związków

chemicznych oraz z zakresu przemian chemicznych i biochemicznych niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w biosferze,

ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin obejmującą mechanizmy

regulacji procesów Ŝyciowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach,

W zakresie umiejętności

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz je

łączyć, interpretować i formułować wnioski

potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania badawcze i

projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego,

W zakresie kompetencji społecznych

jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie,

potrafi sprecyzować priorytety służące realizacji różnych zadań,

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium z wykładów

sprawozdania z ćwiczeń

egzamin

sprawozdania z ćwiczeń

kolokwia

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF GEDIGA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF GEDIGA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)