Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GENETICS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>GENET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GENETICS
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy:
Przedmioty 3 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

trzeci

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr hab. inż. Sylwia Lewandowska

sylwia.lewandowska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Podczas kursu student pozyska wiedzę z zakresu interpretacji zjawisk genetycznych, przekazywania informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie. Po zakończonym kursie student będzie znał i rozumiał podstawową terminologię z zakresu pojęć genetycznych, zrozumie molekularne mechanizmy dziedziczenia cech, ekspresji genów. Najnowsze osiągniecia naukowe i przykłady praktycznego zastosowania wiedzy genetycznej w rozwiązywaniu problemów hodowlanych.

Pełny opis:

Podstawy dziedziczenia cech. Współdziałanie genów. Sprzężenie genów, położenie genów na chromosomach, mapy genetyczne. Współdziałanie genów. Dziedziczenie cech ilościowych, dziedziczenie w populacjach. Cytologiczne podstawy dziedziczenia. Fuzja komórek. Molekularne podstawy dziedziczenia. Mutacje genowe, chromosomowe i genomowe. Dziedziczenie pozachromosomowe. Metody biotechnologiczne wykorzystywane w genetyce, transformacje genetyczne. Markery molekularne. Metody kultur in vitro.

Literatura:

1.Irene Ridge 2002. Plants.

2. Terry A. Brown 1992. Genetics: A Molecular Approach.

3. Stephen H. Howell 1998. Molecular Genetics of Plant Development.

4. Adrian Slater, Nigel Scott, Mark Fowler 2003. Plant Biotechnology. The Genetic Manipulation of Plants.

5. John C. Avise, Trudy Nicholson 2002.Genetics in the Wild.

6. Klug W.S., Cummings M.R., Spencer C.A. 2006. Concepts of genetics. Pearson Education, Inc.

7. Concepts of Genetics. W. S. Klug, M. R Cummings, C. Spencer. 2006

http://www.icar.org.in/files/mGen.pdf

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Newsletters/PBG-NL-27.pdf

http://www.icar.org.in/files/mGen.pdf

Youtube prezentacje:

https://www.youtube.com/watch?v=bVk0twJYL6Y

https://www.youtube.com/watch?v=B_PQ8qYtUL0

https://www.youtube.com/watch?v=NWqgZUnJdAY

https://www.youtube.com/watch?v=P8zjkTVHgPA

https://www.youtube.com/watch?v=UB6Upeo-HDE

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu genetyki, hodowli odmian oraz znaczenia materiału siewnego.

Uczestnik kursu posiada wiedzę dotyczącą znajomości metod statystycznych stosowanych w genetyce.

Uczestnik kursu ma podstawową wiedzę z zakresu budowy organizmów roślinnych.

W zakresie umiejętności

Student potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych, potrafi je łączyć, interpretować i formułować wnioski.

Student jest w stanie zaplanować i przeprowadzić doświadczenie, uwzględniając optymalną dawkę zastosowanych mutagenów, potrafi samodzielnie zinterpretować wyniki.

W zakresie kompetencji społecznych

Student jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.

Student ma świadomość etyki zawodowej oraz profesjonalnego

wykonywania swojego zawodu.

Uczestnik kursu rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny

- dwa kolokwia na ćwiczeniach

- bieżąca aktywność na ćwiczeniach

- student potrafi zaprezentować (w formie referatu) informacje na konkretny temat zadany przez nauczyciela

- samodzielne sporządzenie raportu po odbytych ćwiczeniach

- student jest odpowiednio przygotowany do ćwiczeń, posiada okulary ochronne, fartuch oraz rękawiczki w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych, zna zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)