Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GENETICS AND PLANT BREEDING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>GENBREED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GENETICS AND PLANT BREEDING
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy:
Przedmioty 3 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr hab. inż. Sylwia Lewandowska

sylwia.lewandowska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W toku studiów student poznaje zagadnienia związane z genetyką i hodowlą roślin, metodami hodowli odmian konwencjonalnych i heterozyjnych. Student zdobywa wiedzę z zakresu wykorzystywania mutacji i mieszańców oddalonych oraz metod hodowli gatunków rozmnażanych wegetatywnie. Poznaje zagadnienia z genetyki oraz zastosowania nowoczesnych metod biotechnologicznych w hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych.

Pełny opis:

Pojęcie z zakresu genetyki, hodowli roślin i postępu biologicznego. Metody poszerzania zakresu zmienności roślin. Dziedziczenie cech jakościowych, współdziałanie genów, sprzężenia genów. Dziedziczenie cech ilościowych, genetyka populacji. Cytologiczne i molekularne podstawy dziedziczenia. Mutacje u roślin i ich wykorzystanie w hodowli. Metody biotechnologiczne w genetyce i hodowli roślin: markery molekularne, rośliny genetycznie modyfikowane. Metody in vitro w hodowli i nasiennictwie roślin uprawnych. Podstawy teoretyczne heterozji, wykorzystanie tego zjawiska w nowoczesnej hodowli roślin. Metody hodowli roślin samopłodnych i obcopłodnych. Hodowla poliploidów. Podstawy hodowli odpornościowej. Cele i kierunki hodowli roślin uprawnych. Zasady rejestracji i ochrony prawnej odmian. Produkcja materiałów nasiennych odmian roślin uprawnych.

Literatura:

Genetics : A Conceptual Approach, 2013. By (author) Benjamin A. Pierce

Student Solutions Manual for Genetics, 2014. By (author) Benjamin A. Pierce

Transmission and Population Genetics, 2011. By (author) University Benjamin A Pierce

The Family Genetic Sourcebook, 1990. By (author) Benjamin A. Pierce

Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed Production, 1998. By (author) Rattan Lal Agrawal

Genetics: A Conceptual Approach, 2008. By (author) Benjamin A. Pierce

Biotechnology: Academic Cell Update Edition, 2011. By (author) David P. Clark, Nanette Jean Pazdernik

Biotechnology for Beginners, 2007. By (author) Reinhard Renneberg , Arnold L. Demain

Basic Biotechnology, 2006. By (author) Colin Ratledge, Bjorn Kristiansen

Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA, 2010. By (author) Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak , Cheryl L. Patten

Plant Biotechnology: The genetic manipulation of plants, 2008. By (author) Adrian Slater, Nigel Scott , Mark Fowler

Beyond Biotechnology: The Barren Promise of Genetic Engineering, 2010. By (author) Craig Holdrege, Steve Talbott

Plant Biotechnology and Molecular Markers, 2014. By (author) S. Srivastava, A. Narula

Molecular Markers and Genetic Diversity, 2012. By (author) Vaseem Raja

Plant Tissue Culture and Molecular Markers: Their Role in Improving Crop Productivity, 2009. By (author) Ashwani Kumar, N.S. Shekhawat

Molecular Markers and Plant Biotechnology, 2010. By (author) Rukam S. Tomar

The Principles of Plant Breeding, 1960. By (author) Allard

Plant Breeding and Seed Science. The Journal of Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute

Breeding, Biotechnology and Seed Production of Field Crops, 2013. By (author) Bidhan Roy

Seed Selection and Plant Breeding with Information on Propagation, Heredity and Mendelism, 2011. By (author) Arthur D. Cromwell

Productive Plant Husbandry - Including Plant Propagation, Plant Breeding, Soils, Field Crops, Gardening, Fruit Growing, Forestry, Insects, Plant Diseases and Farm Management, 2012. By (author) Kary Cadmus Davis

Breed Your Own Vegetable Varieties : The Gardener's and Farmers Guide to Plant Breeding and Seed Saving, 2000. By (author) Carol Deppe

Wheat Production in Stressed Environments : Proceedings of the 7th International Wheat Conference, 27 November - 2 December 2005, Mar del Plata, Argentina, published in 2007. By (author) Hilda T. Buck , Jorge E. Nisi, Nelly Salomo

Domestication of Plants in the Old World : The origin and spread of domesticated plants in Southwest Asia, Europe, and the Mediterranean Basin, 2013. By (author) Daniel Zohary, Maria Hopf, Ehud Weiss

Achieving Sustainable Cultivation of Grain Legumes Volume 1 : Advances in Breeding and Cultivation Techniques, 2018. By (author): Dr. Shoba Sivasankar, Dr. Enrique Troyo-Dieguez, Paula Bramel, Dr. Pooja Bhatnagar, Dr. Michel Ghanem, Dr. Diego Rubiales, Dr. Bodo Raatz, Dr. Jean Claude Rubyogo, Prof. Irvin Widders , Kadambot Siddique

Vegetable Seed Production, 2013. By (author) Raymond A. T. George

Seed Production: Principles and Practices, 1999. By (author) Miller F. McDonald, Lawrence O. Copeland

Agricultural Seed Production, 2012. By (author) Raymond A. T. George

Farmers' Seed Production : New approaches and practices, 2000.

By (author) Conny Almekinders, Niels Louwaar

Seed Production of Field Crops, 2009. By (author) S. S. Mondal

Recommended links:

http://books.google.dk/books/about/Plant_Breeding.html?id=M-X_Jc0pW5kC&redir_esc=y

http://books.google.dk/books/about/Plant_Breeding.html?id=M-X_Jc0pW5kC&redir_esc=y

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu genetyki, metod hodowli roślin i biotechnologii roślin. Zna metody hodowli twórczej, stosowanej w celu uzyskania odmian odpornych na szkodniki i patogeny oraz tolerancyjnych na stresy abiotyczne. Ma wiedzę o bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, jego kształtowaniu i ochronie przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Zna możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych, w tym transformacji genetycznych w hodowli odpornościowej roślin. Zna skutki pozytywne i negatywne oddziaływania organizmów GMO na środowisko.

Student potrafi pozyskiwać i właściwie interpretować informacje z literatury oraz innych źródeł dotyczących hodowli roślin i biotechnologii i zaprezentować zagadnienia dotyczące tej tematyki. Potrafi dokonać analizy przydatności metoagrobiotechnologicznych w produkcji rolniczej oraz ich oddziaływań na środowisko przyrodnicze i rolnicze. Zna i przestrzega zasad obowiązujących w laboratorium genetycznym i biotechnologicznym.

Student rozumie konieczność współpracy w grupie, w celu rozwiązania problemu z zakresu hodowli roślin i biotechnologii. Potrafi dostrzec problemy hodowli odpornościowej i biotechnologii na styku z produkcją rolniczą i ochroną środowiska. Rozumie konieczność dbania, o jakość i stan powierzonego mu sprzętu oraz rozumie i przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma świadomość odpowiedzialności za stan środowiska i bioróżnorodność roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny; zasób wiedzy do zaliczenia 60%. Na ocenę przedmiotu wpływa w 50% zaliczenie ćwiczeń i w 50% egzamin.

Praca indywidualna i w grupach, postawa na ćwiczeniach.

Ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Praca indywidualna i w grupach, postawa na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)