Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

FRUIT GROWING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>FRUITGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: FRUIT GROWING
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy:
Przedmioty 5 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

piąty

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Maria Licznar-Małańczuk; maria.licznar-malanczuk@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Podstawowe informacje na temat wartości odżywczej owoców, wymagań przyrodniczych, sposobów rozmnażania, metod uprawy, nawożenia, prowadzenia drzew i przechowywania owoców. Omawiane są odmiany i podstawy produkcji najważniejszych gospodarczo gatunków roślin sadowniczych

Pełny opis:

Stan sadownictwa w Polsce. Wartość odżywcza owoców. Wymagania przyrodnicze roślin sadowniczych oraz zmęczenie gleby. Sposoby rozmnażania drzew owocowych i roślin jagodowych. Zakładanie sadu i plantacji. Metody uprawy, nawożenia, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowywania owoców. Odmiany i podstawy produkcji najważniejszych gospodarczo gatunków roślin sadowniczych. Integrowana Produkcja Owoców. Parch jabłoni oraz choroby przechowalnicze jabłek. Cechy diagnostyczne owoców kilkunastu odmian jabłoni.

Literatura:

Feerre, D. C., Warrington, I. J. (Eds.), 2003, Apples: botany, production, and uses. CABI Publishing, Wallingford

Janick, J., Horticulture science. W.H. 1986, Freeman and Company: New York

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu uprawy roślin sadowniczych i ich wymagań przyrodniczych. Zna wartość odżywczą owoców oraz rozumie ich ważną rolę w odżywianiu człowieka.

Potrafi rozpoznać najważniejsze odmiany jabłoni na podstawie ich cech diagnostycznych.

Posiada niezbędną wiedzę na temat proekologicznych metod produkcji owoców oraz potrafi wyjaśnić ich ważny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Student umie założyć i poprowadzić nowoczesne gospodarstwo sadownicze, zajmujące się produkcją owoców z drzew i roślin jagodowych (truskawka, porzeczka) na bezpośrednie spożycie, dla przetwórstwa i przechowalnictwa.

Potrafi wykonać 2 podstawowe zabiegi uszlachetniania drzew owocowych.

Student ma świadomość odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości owoców deserowych i na potrzeby przetwórstwa oraz wprowadzenie metod uprawy uwzględniających ochronę środowiska naturalnego.

Docenia potrzebę dokształcania.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia na ćwiczeniach, pisemne zaliczenie wykładów

umiejętność rozpoznawania kilkunastu odmian jabłoni, ocena ustnej prezentacji

ocena efektów pracy indywidualnej i w zespole, ocena poprawności doboru informacji, prawidłowa interpretacja przyswajanej wiedzy; ocena umiejętności myślenia i kreatywnego działania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)