Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

FERTILIZERS AND PLANT NUTRITION

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>FERION
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: FERTILIZERS AND PLANT NUTRITION
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy:
Przedmioty 4 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Grzegorz Kulczycki; grzegorz.kulczycki@upwr.edu.pl;

Skrócony opis:

Na ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę z zakresu podstaw odżywiania roślin uprawnych, żyzności gleby i nawozów. Poznanie wzajemnych zależności pomiędzy tymi czynnikami produkcji w procesie żywienia roślin oraz obiegu składników chemicznych w ekosystemach rolniczych.

Pełny opis:

Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy związanej z żywieniem roślin, żyznością gleb i obiegiem składników pokarmowych

Cele tego kursu są następujące:

• zapoznanie studentów z rolą i funkcją fizjologiczną podstawowych składników pokarmowych w roślinach

• zapoznanie studentów z glebą jako środowiskiem odżywiania roślin, poznanie właściwości sorpcyjnych gleb, kwasowość gleby, zagadnień związanych z przyswajalnością składników mineralnych dla roślin, formy i przemiany składników pokarmowych w glebie

• zapoznanie studentów z metodami określania potrzeb nawozowych roślin, prawami nawozowymi, funkcjami nawozowymi, określaniem zasobności gleb, oceną stanu odżywienia roślin składnikami pokarmowymi, wyznaczeniem potrzeb nawozowych roślin.

Literatura:

Barker A.V., Pilbeam D.J. 2007. Handbook of Plant Nutrition. CRC Press, p. 632

Benton J.J. 2012. Plant Nutrition and Soil Fertility Manual, Second Edition. CRC Press. p. 304.

Havlin J.L., Tisdale S.L., Nelson W.L., Beaton J.D. 2005. Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management, Pearson Education Inc, p. 515.

Marschner P. 2012. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, p. 650.

Strawn D.G., Bohn H.L., O’Connor G.A. 2015. Soil Chemistry. John Wiley & Sons, p. 397.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę zagadnień związanych z odżywianiem mineralnym roślin oraz zagadnień związanych z glebą, jako środowiskiem odżywiania roślin, ma wiedzę dotyczącą metod określania potrzeb pokarmowych i nawozowych roślin.

W zakresie umiejętności

Potrafi optymalizować stężenie jonów wodoru w glebie, określić wpływ właściwości fizycznych i chemiczne gleb na procesy żywienia roślin. Potrafi określić źródła, formy, przemiany makro- i mikroskładników w glebach oraz zawartości ich form przyswajalnych.

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę stałego doskonalenia zawodowego w kontekście zmiennych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania zabiegów uprawowych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdania, projekty, kolokwia

Sprawozdania, projekty, kolokwia

Staranność, efektywność i skuteczność wykonywania powierzonych zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: ALDONA PŁACZEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ KULCZYCKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ KULCZYCKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ KULCZYCKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ KULCZYCKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ KULCZYCKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)