Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>ENVCHEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy:
Przedmioty 3 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Grzegorz Kulczycki; grzegorz.kulczycki@upwr.edu.pl;

Skrócony opis:

Na ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę z zakresu podstaw procesów środowiskowych związanych z produkcją rolniczą. Kurs jest skierowany dla studentów z obszaru wiedzy agronomii. Studenci zdobywają wiedzę jak poznać, określać i ograniczać czynniki produkcji rolniczej wpływające na zagrożenia środowiska.

Pełny opis:

Celem tego kursu jest zapewnienie studentom kompleksowego zrozumienia wpływu produkcji rolnej na środowisko.

Cele tego kursu są następujące:

• zapoznanie studentów z podstawami naukowymi do zrozumienia obiegu składników pokarmowych w środowisku

• zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania i optymalizacji zasobami w produkcji rolnej w ramach zrównoważonych praktyk środowiskowych

Literatura:

Kabata-Pendias A. 2011. Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press p. 505.

Kalra Y.P. 1997. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Press p. 300.

Manahan S.E. 2000. Environmental chemistry. CRC Press 877.

Marschner P. 2012. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, p. 650.

Mia M.A.B. 2015. Nutrition of crop plants Plant Science Research and Practices Nova Science Publishers, p. 187.

Schjønning P., Elmholt S., Christensen B.T. 2004. Managing soil quality: challenges in modern agriculture. CABI Publishing, p. 342

Sparks D.L. 2003. Environmental soil chemistry. Elsevier Science, 365.

Sposito G. 2008. The Chemistry of Soils. Oxford University Press, p. 329.

Weil R.R., Brady N.C. 2017. The Nature and Properties of Soils, Global Edition. Pearson International, p.1104.

Weng Q. 2011. Advances in environmental remote sensing. CRC Press, 600.

Efekty uczenia się:

Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę zagadnień zakresu chemii środowiska związanych z odżywianiem mineralnym roślin oraz zagadnień związanych z glebą, jako środowiskiem odżywiania roślin pokarmowych i nawozowych roślin.

Student posiada podstawową wiedze o praktykach przyjaznych dla środowiska w systemach rolniczych

Potrafi optymalizować stężenie jonów wodoru w glebie, określić wpływ właściwości fizycznych i chemiczne gleb na procesy żywienia roślin.

Potrafi określić źródła, formy, przemiany makro- i mikroskładników w glebach

Potrafi stosować nawozy zgodnie z zasadą minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko

Rozumie potrzebę stałego doskonalenia zawodowego w kontekście zmiennych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania zabiegów uprawowych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdania, projekty, kolokwia

Sprawozdania, projekty, kolokwia

Staranność, efektywność i skuteczność wykonywania powierzonych zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)