Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BASICS OF ENTREPRENEURSHIP IN AGRIBUSINESS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>ENTRE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BASICS OF ENTREPRENEURSHIP IN AGRIBUSINESS
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy:
Przedmioty 9 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

dziewiąty

Osoba do konaktu:

dr inż. Stanisław Minta; stanislaw.minta@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot pomaga w budowaniu postaw przedsiębiorczych z ukierunkowaniem na sektor agrobiznesu oraz na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. W szczególności kurs przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pozwala doskonalić umiejętności związane z planowaniem strategicznym i marketingowym.

Pełny opis:

Własna działalność gospodarcza czy praca na etat – argumenty za i przeciw. Polska Klasyfikacja Działalności – struktura i nomenklatura. Rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej z wykorzystaniem kodów PKD. Biznes plan – zasady prawidłowego tworzenia. Analiza rynku jako część biznes planu. Segmentacja rynku i charakterystyka klientów. Konkurencja rynkowa i jej określanie w praktyce. Doskonalenie umiejętności strategicznych w agrobiznesie z wykorzystaniem analizy SWOT. Analiza finansowa w biznes planie na przykładach z branży agrobiznesu i działalności pozarolniczych na obszarach wiejskich. Źródła finansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Marketing w agrobiznesie i innych działalnościach na obszarach wiejskich. Koncepcja marketingu mix z podziałem na politykę produktową, cenową, promocyjną i dystrybucyjną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Mućko P., Sokół A., (2016): Jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydanie VII. CeDeWu, Warszawa.

2. Griffin R.W.: (2004) Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.

3. Polska Klasyfikacja Działalność (PKD). Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. Dz. U. 251, poz. 1885.

Literatura uzupełniająca:

1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, www.ceidg.gov.pl

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr.gov.pl

3. Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynków rolnych i handlu produktami powstającymi w agrobiznesie

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą kwestii socjologicznych i komunikacji społecznej w sektorze żywnościowym

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w agrobiznesie

Student potrafi porozumiewać się z podmiotami administracyjnymi i biznesowymi w formie werbalnej i pisemnej

Student potrafi przeprowadzić ocenę słabych i mocnych stron przedsięwzięcia w celu wyboru optymalnego rozwiązania problemu zawodowego oraz ma świadomość permanentnego doskonalenia kompetencji zawodowych

Student umie modyfikować działalność w agrobiznesie w zależności od warunków przyrodniczo-ekonomicznych

Student po zakończeniu kursu potrafi pracować w zespole jako kierownik lub wykonawca części powierzonego zadania

potrafi kierować zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przygotowanego biznesplanu i wykorzystania informacji w trakcie zadań praktycznych

Ocena na podstawie skuteczności rozwiązywania problemów praktycznych i efektywności podjętych decyzji w trakcie symulacji zajęciowych

Ocena aktywności w trakcie pracy na ćwiczeniach (praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW MINTA
Prowadzący grup: STANISŁAW MINTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)