Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>ECOENPRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Jednostka: KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII ROŚLIN
Grupy:
Przedmioty 1 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Ludwik Żołnierz, prof. nadzw.; ludwik.zolnierz@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Ekologia:

Kurs zaznajamia studentów z głównymi działami ekologii. Poznają zagadnienia związane ze strukturą troficzną ekosystemu, strukturą populacji i biocenoz oraz procesami zachodzącymi na tych poziomach organizacji życia. Studenci gromadzą wiedzę dotyczącą zastosowań ekologii, przede wszystkim w teorii i praktyce ochrony przyrody w krajobrazach rolniczych.

Ochrona środowiska:

Treści programowe są prowadzone w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem człowieka w środowisku i wpływem antroposfery na środowisko. Podstawowe problemy dotyczą zanieczyszczenia poszczegolnych elementów środowiska oraz sposobów przeciwdziałania im.

Pełny opis:

Ekologia:

Tematyka wykładów dotyczy głównych działów ekologii koncentrując się na procesach dotyczących funkcjonowania populacji, biocenoz i ekosystemów oraz reakcji organizmów na działanie czynników środowiskowych. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą właściwości głównych typów europejskich ekosystemów. Poznają teorię różnorodności biologicznej oraz zagadnienia ekologiczne dotyczące jej zagrożeń i metod ochrony na poziomach populacji, ekosystemu i krajobrazu.

Ochrona środowiska:

Środowisko i jego wykorzystanie - definicje. Rola człowieka w środowisku. Główne zasady i koncepcja zrównoważonego rozwoju. Główne przyczyny zanieczyszczenie powietrza i ich źródła. Globalne problemy wynikające z zanieczyszczenia powietrza. Ochrona powietrza. Główne problemy gospodarki wodnej. Deficyt wody na świecie i w Polsce. Rolnicze źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i ich skutki. Eutrofizacja. Proces samooczyszczania w rzekach. Metody oczyszczania ścieków komunalnych. Możliwe zastosowania w rolnictwie, komunalne osady ściekowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynniki związane z odpornością gleby na degradację. Degradacja gleby ze szczególnym uwzględnieniem aspektów chemicznych. Metody rekultywacji i rekultywacji terenów zdegradowanych. Najważniejsze wymagania prawne.

Literatura:

Begon M., Townsend C.R., Harper L. 2006. Ecology. From Individuals to Ecosystems. Wiley-Blackwell.

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. 2001. Instant Notes in Ecology. Taylor & Francis.

Krebs C.J. 2011. Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, sixth edition. Pearson Education Inc.

Ernest K. Yanful 2009. Appropriate Technologies for Environmental Protection in the Developing World. Springer Netherlands.

Adam F. Idziak, Ryszard Dubiel. 2011. Geophysics in Mining and Environmental Protection. Springer, Berlin, Heidelberg.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe procesy zachodzące w biosferze. Student zna podstawowe ekosystemy występujące w Polsce. Posiada wiedzę na temat oddziaływań wewnątrz- i między populacyjnych.

Wie, co to jest bioróżnorodność środowiska przyrodniczego, zna jej rolę i znaczenie w istnieniu przyrody, ma wiedzę dotyczącą kształtowania i ochrony środowiska. Zna podstawy funkcjonowania ekosystemów oraz komponentów środowiska (powietrze, woda, gleba) i ich główne zagrożenia.

Ma wiedzę dotyczącą czynników zagrażających środowisku przyrodniczemu oraz jego bioróżnorodności, zna powiązania między działaniami człowieka a efektami w środowisku; zna zależności między komponentami środowiska.

Student umie stosować i wykorzystać prawa i zasady ekologiczne w produkcji rolnej, umie dokonać analizy czynników wpływających na środowisko.

Umie pozyskiwać informacje konieczne do prezentowania zagadnień związanych z ekologią oraz ochroną środowiska

Potrafi interpretować zmiany zachodzące w środowisku na przestrzeni wielu lat w oparciu o materiały archiwalne. Potrafi ocenić aktualny stan środowiska.

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Ma świadomość ryzyka produkcji rolniczej i jej wpływu na środowisko naturalne.

Ma świadomość konieczności ustawicznego dokształcania się Wykazuje znajomość i zrozumienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego oraz jego ochroną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne obejmujące zakres wykładów – osobno z ekologii i ochrony

Zaliczenie pisemne obejmujące zakres wykładów – osobno z ekologii i ochrony

Zaliczenie pisemne obejmujące zakres wykładów – osobno z ekologii i ochrony

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)