Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Crop Production Part 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>CROION1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Crop Production Part 1
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. rolnictwo, st stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

systematyka, rozwój roślin uprawnych, warunki siedliskowe – charakterystyka wymagań, fizjologiczne podstawy produkcyjności roślin, technologia uprawy roślin (odmiana rolnicza, przedplon, uprawa roli, nawożenie, materiał siewny – sadzenie, siew, regulacja zachwaszczenia i ochrona przed agrofagami, zbiór, przechowywanie).

Pełny opis:

Systematyka, rozwój roślin uprawnych, warunki siedliskowe – charakterystyka wymagań, fizjologiczne podstawy produkcyjności roślin, technologia uprawy roślin (odmiana rolnicza, przedplon, uprawa roli, nawożenie, materiał siewny – sadzenie, siew, regulacja zachwaszczenia i ochrona przed agrofagami, zbiór, przechowywanie) gatunków roślin należących do grupy zbóż, zbóż rzekomych, roślin okopowych korzeniowych i bulwiastych, bobowatych i bobowatych drobnonasiennych, przemysłowych (oleistych, włóknistych i specjalnych).

Literatura:

Jasińska Z., Kotecki A. Szczegółowa uprawa roślin. T. 1, 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocław 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu systematyki, rozwoju roślin i agrotechniki gatunków uprawnych w warunkach siedliskowych Polski.

Potrafi zdefiniować określenia z zakresu uprawy roślin. Umie opisywać przebieg faz rozwojowych roślin w okresie wegetacji.

Potrafi dobrać prawidłową agrotechnikę pod poszczególne gatunki uprawne w zależności od warunków siedliskowych

W zakresie umiejętności

Nabywa umiejętność doboru gatunków do zróżnicowanych warunków siedliskowych i ekonomicznych. Student rozróżnia gatunki uprawne w różnych fazach rozwojowych. Potrafi zaplanować zabiegi uprawowe i obliczyć zapotrzebowanie na przemysłowe środki produkcji.

Umie dobrać rodzaj środków produkcji dla gatunku w zależności od wymagań pokarmowych i zagrożenia agrofagami. Określa, jakie elementy agrotechniki wpływają na rachunek ekonomiczny wynikający z technologii uprawy i stosowanych środków produkcji.

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy. Ocenia wpływ agrotechniki i warunków siedliska na wielkość i jakość plonu.

Przestrzega zasady BHP w stosowaniu przemysłowych środków produkcji. Wykazuje odpowiedzialność za pracowników wykonujących zabiegi agrotechniczne oraz powierzony sprzęt.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny oceny z kolokwium obejmujące materiał z zakresu uprawy roślin

w formie projektów lub kart pól, obserwacja realizacji, prezentacja ppt

praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach, postawa na kolokwiach i egzaminie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SOWIŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)