Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

AGRICULTURAL ENGINEERING

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>AGRINICS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: AGRICULTURAL ENGINEERING
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy:
Przedmioty 4 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek; jerzy.bieniek@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Student pozna podstawy maszynoznawstwa, budowa i zasada działania silników i ciągników rolniczych, wykorzystania narzędzi i maszyn rolniczych. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł oraz systemów nawigacji GPS w rolnictwie.

Pełny opis:

Podstawy maszynoznawstwa, budowa i zasada działania silnika spalinowego, klasyfikacja ciągników rolniczych i ich bilans energetyczny, możliwości wykorzystania narzędzi i maszyn do uprawy, siewu, nawożenia, ochrony roślin, maszyny stosowane w produkcji zwierzęcej, technologie i stosowane w nich maszyny do zbioru roślin uprawnych, możliwości wykorzystania systemów nawigacji GPS w rolnictwie. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł w rolnictwie

Literatura:

1. Agricultural Engineering: Principles and Practice, Segun R. Bello, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2010, s.390

2. Agrotechnologia. Banasiak J., PWN, 1999

3. Elements of Agricultural Engineering, Jagdeshwar Sahay, American Society of Agricultural Engineers, 2006

4. Emerging Technologies in Agricultural Engineering, Megh R. Goyal, CRC Press, 2017, s.396

5. Farm Power And Machinery Management, Donnell Hunt, Paperback – MEDTEC, 2013, s.526

6. Maszyny rolnicze. Dreszer K. i in., Wyd. AR Lublin, 2005

7. Technologia prac maszynowych w rolnictwie. Nowacki T. i in. PWN, 2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

- student nabywa wiedzę o technikach i technologiach uprawy i nawożenia

- potrafi zdefiniować pojęcie funkcjonowania agroekosystemów, umie ocenić technikę i technologię uprawy roli, siewu i metody zbioru roślin uprawnych zna techniki ochrony roślin,

- ma wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej.

W zakresie umiejętności

- student potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski dotyczące budowy i regulacji maszyn rolniczych,

- potrafi porozumiewać się przy użyciu rysunku technicznego inżynierskiego, umie podejmować działania przy wykorzystaniu odpowiednich metod technicznych w celu rozwiązania problemów związanych z eksploatacją nowoczesnych maszyn rolniczych,

- potrafi sformułować i przygotować w formie pisemnej zagadnienia dotyczące budowy, regulacji i eksploatacji maszyn rolniczych.

W zakresie kompetencji społecznych

- student organizuje i rekomenduje technologie zbioru płodów rolnych, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin,

- wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, potrafi sprecyzować priorytety służące realizacji różnych zadań,

- ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenia okresowe,

- egzamin pisemny.

- praktyczna prezentacja możliwości ustawienia i regulacji maszyn rolniczych.

praca indywidualna, dyskusja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, FRANCISZEK MOLENDOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA CIENIAWSKA
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK, BEATA CIENIAWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)