Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika rolnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-NI>TECCZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika rolnicza
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

podstawy fizyki, matematyki, grafiki inżynierskiej

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Krzysztof Lejman

Skrócony opis:

Student pozna podstawy maszynoznawstwa, budowę i zasadę działania silników i ciągników rolniczych, wykorzystania narzędzi i maszyn rolniczych w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Podstawowe zagadnienia związane z teorią działania elementów maszyn i ich podzespołów. Analiza technologii wykonania oraz kinetyki podzespołów maszyn. Prawidłowy dobór urządzeń i metod regulacyjnych.

Pełny opis:

Podstawy maszynoznawstwa, budowa i zasada działania silnika spalinowego, klasyfikacja ciągników rolniczych i ich bilans energetyczny, możliwości wykorzystania narzędzi i maszyn do uprawy, siewu, nawożenia, ochrony roślin, maszyny stosowane w produkcji zwierzęcej, technologie i stosowane w nich maszyny do zbioru roślin uprawnych. Prawidłowy dobór metod regulacyjnych w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego maszyny i jej przeznaczenia.

Literatura:

1. Banasiak, J. 1999. Agrotechnologia. PWN.

2. Dreszer K. i in. 2005. Maszyny rolnicze. Wyd. AR Lublin.

3. Lejman, K., Owsiak, Z. 2003. Wybrane zagadnienia z techniki rolniczej. Przewodnik multimedialny. IIR AR, Wrocław.

3. Nowacki T. i in. 2000. Technologia prac maszynowych w rolnictwie. PWN.

4. Owsiak, Z., Lejman, K. 2012. Maszyny rolnicze. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa wiedzę dotyczącą wpływu maszyn i pojazdów rolniczych na środowisko.

Ma wiedzę dotyczącą wyposażenia technicznego rolnictwa, budowy i regulacji maszyn rolniczych stosowanych w produkcji polowej i w mechanizacji produkcji zwierzęcej.

Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą technik i technologii uprawy roślin.

[RR_P6S_WK04; RR_P6S_WG08; RR_P6S_WG09; RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski dotyczące budowy i regulacji maszyn rolniczych.

Potrafi porozumiewać się przy użyciu rysunku technicznego inżynierskiego, umie podejmować działania przy wykorzystaniu odpowiednich metod technicznych w celu rozwiązania problemów związanych z eksploatacją nowoczesnych maszyn rolniczych.

[RR_P6S_UW01; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Student organizuje i rekomenduje technologie zbioru płodów rolnych, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin.

Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, potrafi sprecyzować priorytety służące realizacji różnych zadań.

Wykazuje konieczność samodoskonalenia w zakresie skutecznego nadążania za nowoczesnymi trendami.

[RR_P6S_KO02; RR_P6S_KK03; RR_P6S_KK01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Test pisemny.

Umiejętności

Ocena umiejętności z wykorzystania wiedzy dotyczącej maszyn rolniczych, praktyczna prezentacja możliwości ustawienia i regulacji maszyn rolniczych.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna, dyskusja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN BERNAT
Prowadzący grup: JAN BERNAT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN BERNAT
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN BERNAT
Prowadzący grup: JAN BERNAT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: MAREK BRENNENSTHUL, KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)