Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-NI>MIKROB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: KATEDRA OCHRONY ROŚLIN
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

chemia, biochemia

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Stanisław J. Pietr

Skrócony opis:

Struktura, właściwości i klasyfikacja wirusów, bakterii i mikroorganizmów eukariotycznych; procesy metaboliczne mikroorganizmów (tlenowe i beztlenowe); różnorodność biologiczna mikroorganizmów glebowych.

Pełny opis:

Procesy życiowe drobnoustrojów a w szczególności bakterii oraz wpływ czynników środowiskowych na te procesy. Rola zespołów mikroorganizmów w kształtowaniu żyzności gleb, procesach transformacji nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji polowej roślin jak również w ochronie środowiska. Oddziaływanie metabolitów wtórnych na fizjologię roślin i następczego działania na zdrowie ludzi i zwierząt.

Literatura:

Obowiązkowa:

E. Gębarowska, S.J. Pietr, M. Stankiewicz, J. Kucińska, E. Magnucka, „Wybrane zagadnienia i materiały do ćwiczeń z mikrobiologii”. WUPW, Wrocław, 2010.

E.A. Paul, F.E Clark „Mikrobiologia i biochemia gleb”, WUMCS, Lublin 2000.

Uzupełniająca:

J. Baj, Z. Markiewicz, “Biologia Molekularna Bakterii” PWN Warszawa, 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu biologii niezbędną do zrozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek i zespołów mikroorganizmów, zna i opisuje podstawowe taksony mikroorganizmów.

Student ma wiedzę o bioróżnorodności mikroorganizmów środowiska przyrodniczego, jego kształtowaniu i wpływie czynników abiotycznych i biotycznymi oraz rozumie zjawiska zachodzące w środowisku pod wpływem mikroorganizmów.

[RR_P6S_WG07; RR_P6S_WK08]

W zakresie umiejętności

Student potrafi ocenić skutki nawożenia, stosowania środków ochrony roślin na aktywność drobnoustrojów oraz wykorzystania mikroorganizmów w rolnictwie.

Student umie korzystać z metod i technik diagnostycznych w ocenie zagrożeń produkcji roślinnej i zwierzęcej ze strony prionów, wirusów oraz mikroorganizmów jak również z metod ich eliminacji.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Student rozumie społeczną wagę prawidłowej identyfikacji zagrożeń prionami, wirusami, bakteriami i grzybami dla wysokiej jakości produkcji roślinnej oraz stanu środowiska przyrodniczego.

Student jest gotów przestrzegać zasad BHP w związku z możliwością rozprzestrzeniania zagrożeń prionami, wirusami, bakteriami i grzybami zarówno dla produkcji roślinnej i zwierzęcej jak i personelu.

[RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Test pisemny.

Umiejętności

Test pisemny. Raport z badań.

Kompetencje społeczne

Test pisemny. Bieżąca ocena wcześniej wykonanych zadań i działań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW PIETR
Prowadzący grup: ELŻBIETA GĘBAROWSKA, ELŻBIETA MAGNUCKA, MAŁGORZATA OKSIŃSKA, STANISŁAW PIETR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW PIETR
Prowadzący grup: JOLANTA KUCIŃSKA, ELŻBIETA MAGNUCKA, STANISŁAW PIETR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW PIETR
Prowadzący grup: ELŻBIETA GĘBAROWSKA, STANISŁAW PIETR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ELŻBIETA MAGNUCKA, STANISŁAW PIETR
Prowadzący grup: ELŻBIETA MAGNUCKA, STANISŁAW PIETR
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ELŻBIETA GĘBAROWSKA
Prowadzący grup: ELŻBIETA GĘBAROWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)