Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herbologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-NI>HERA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herbologia
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

Botanika uprawa roli i roślin, fizjologia roślin, ekologia roślin.

Osoba do konaktu:

Dr hab. Janina Zawieja

Skrócony opis:

Rola chwastów w różnych ekosystemach, ze szczególnym uwzględnieniem agroekosystemów. Czynniki siedliskowe wpływające na zbiorowiska roślin. Szkodliwa i pożyteczna rola chwastów zasiedlających plantacje roślin uprawnych i ich otoczenie. Metody ochrony roślin, z naciskiem na poprawne stosowanie zasady integracji metod. Kryteria podejmowania decyzji o zwalczaniu chwastów.

Pełny opis:

Stan ochrona roślin uprawnych przed chwastami - obecny, tendencje przyszłościowe. podstawy ochrony roślin przed chwastami, przyczyny i źródła zachwaszczenia.

Krytyczny okres konkurencji i progi szkodliwości chwastów jako wskaźniki ułatwiające podjęcie decyzji o zwalczaniu chwastów.

Metody ograniczania zachwaszczenia i ich efektywność - zapobieganie, metody agrotechniczne, mechaniczne, ściółkowanie, fizyczne, biologiczne i chemiczne.

Zasady klasyfikacji i mechanizm działania herbicydów.

Czynniki warunkujące skuteczność herbicydów. Technika stosowania herbicydów doglebowych i nalistnych, możliwości ograniczania zużycia herbicydów oraz środki zwiększające skuteczność działania herbicydów Charakterystyka podstawowych grup herbicydów. Substancje biologicznie czynne, ich trwałość i toksyczność, spektrum działania.

Zasady regulowania zachwaszczenia w poszczególnych uprawach ogrodniczych, terenach zadarnionych.

warzywniczych, sadowniczych i terenów zadarnionych.

Siedliskowe i agrotechniczne skutki stosowania herbicydy oraz przemiany herbicydów w środowisku i ich pozostałości. Ocena aktywności biologicznej herbicydów i ich pozostałości w glebie.

Literatura:

1. Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. PWN Warszawa.

2. Dobra Praktyka w Ochronie Roślin, IOR Poznań, 2002.

3. Krężel R., Parylak D., Zimny L.: Zagadnienia uprawy roli i roślin. AR Wrocław 1999.

4. Praczyk T. Diagnostyka uszkodzeń roślin powodowanych przez herbicydy. IOR Poznań, 2002.

5. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL.

6. Sadowski J. 2009. Środowiskowe skutki pozostałości herbicydów. Materiały szkoleniowe, nr 94. Wyd. IUNG-PIB Puławy, ss. 61.

7. Zalecenia Ochrony Roślin. Cz. I i II), IOR Poznań, 2016/17.

8. Woźnica Z. 2012. Herbologia. PWRiL.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna elementy biologii chwastów i ekologiczne uwarunkowania ich rozwoju przydatne w ograniczaniu zachwaszczenia.

Posiada wiedzę na temat zapobiegania zachwaszczeniu i niechemicznych metod ograniczania występowania chwastów.

Ma wiedzę w zakresie mechanizmu działania, doboru, technik zabiegów oraz skutków siedliskowych stosowania herbicydów.

[RR_P6S_WG01; RR_P6S_WK07; RR_P6S_WK08]

W zakresie umiejętności

Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki chwastów segetalnych w różnych fazach rozwojowych.

Umie zaprojektować zwalczanie chwastów w głównych uprawach rolniczych.

Potrafi współpracować w grupie i jest odpowiedzialny za wspólna pracę.

[RR_P6S _UW02; RR_P6S_UW03; RR_P6S_UO03]

W zakresie kompetencji społecznych

Docenia znaczenie ciągłego samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Umie ocenić i ograniczyć negatywne skutki stosowania herbicydów.

Umie sprecyzować priorytety w produkcji roślinnej w kontekście bezpieczeństwa środowiska.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KO01; RR_P6S_KO02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin pisemny, kolokwia na ćwiczeniach.

Umiejętności

Ocena interpretacji zebranych danych, ocena wykonanych projektów.

Kompetencje społeczne

Praca w zespole, poprawność argumentowania, poszanowanie praw autorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANINA ZAWIEJA
Prowadzący grup: JANINA ZAWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANINA ZAWIEJA
Prowadzący grup: JANINA ZAWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANINA ZAWIEJA
Prowadzący grup: JANINA ZAWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANINA ZAWIEJA
Prowadzący grup: JANINA ZAWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANINA ZAWIEJA
Prowadzący grup: JANINA ZAWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)