Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia rolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-NI>CHELNA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia rolna
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

biologia, chemia, biochemia, fizjologia roślin, gleboznawstwo

Osoba do konaktu:

dr hab. Grzegorz Kulczycki

Skrócony opis:

Na ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę z zakresu właściwości gleb, roślin oraz nawozów celem poznanie wzajemnych zależności pomiędzy tymi czynnikami produkcji w procesie żywienia roślin oraz obiegu składników chemicznych w ekosystemach rolniczych.

Pełny opis:

Gleba, jako środowisko odżywiania roślin właściwości sorpcyjne gleb, kwasowość gleby, przyswajalność składników mineralnych dla roślin, formy i przemiany związków azotu, siarki, fosforu, potasu, wapnia i magnezu, formy i przemiany związków mikroelementów. Metody określania potrzeb nawozowych roślin, prawa nawozowe, funkcje nawożenia, zasobność gleb i jej oznaczenie, ocena stanu odżywienia roślin składnikami pokarmowymi, wyznaczenie potrzeb nawozowych roślin.

Literatura:

Fotyma M., Mercik S. 1992. Chemia rolna. PWN Warszawa, 330.

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 346.

Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych 1 Podstawy nawożenia. PWRiL Poznań, 424.

Grzebisz W. 2009. Nawożenie roślin uprawnych 2 Nawozy i systemy nawożenia. PWRiL Poznań, 376.

Grzebisz W. 2011. Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania. Tom 1 Oleiste, okopowe i strączkowe. PWRiL, Poznań, 416.

Grzebisz W. 2012. Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania Tom 2. Zboża i kukurydza. PWRiL, Poznań 279.

Krzywy E. 2000. Nawożenie gleb i roślin. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin, 177.

Mercik S. 2002. Chemia rolna Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 288.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą gleby, jako środowisko odżywiania roślin, metod określania potrzeb pokarmowych i nawozowych roślin.

Potrafi wykorzystać wiedzę o wymaganiach pokarmowych i potrzebach nawozowych oraz określić ich oddziaływanie składników mineralnych na ilość i jakość plonów i surowców roślinnych.

[RR_P6S_WK05; RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Potrafi optymalizować stężenie jonów wodoru w glebie, określić wpływ właściwości fizycznych i chemiczne gleb na procesy żywienia roślin.

Potrafi określić źródła, formy, przemiany makro- i mikroskładników w glebach oraz zawartości ich form przyswajalnych.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska przyrodniczego.

Rozumie potrzebę stałego doskonalenia zawodowego w kontekście zmiennych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania zabiegów uprawowych.

[RR_P6S_KO01; RR_P6S_KK01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Sprawozdania, projekty, kolokwia.

Umiejętności

Sprawozdania, projekty, kolokwia.

Kompetencje społeczne

Staranność, efektywność i skuteczność wykonywania powierzonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: URSZULA PISZCZ
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: URSZULA PISZCZ
Prowadzący grup: URSZULA PISZCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ KULCZYCKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: URSZULA PISZCZ
Prowadzący grup: URSZULA PISZCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ KULCZYCKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ KULCZYCKI
Prowadzący grup: GRZEGORZ KULCZYCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)