Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowanie bioróżnorodności zbiorowisk łąkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>ZACHBIOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowanie bioróżnorodności zbiorowisk łąkowych
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

botanika, gleboznawstwo, żywienie roślin, uprawa roli i roślin, ochrona roślin

Osoba do konaktu:

dr hab. Magdalena Szymura, prof. nadzw.

Skrócony opis:

Zapoznanie z funkcją i potrzebą ochrony zbiorowisk łąkowych. Charakterystyka roślinności łąk użytkowanych ekstensywnie. Metody gospodarowania służące podniesieniu bioróżnorodności łąk. Pakiety rolnośrodowiskowe związanie z zachowaniem bioróżnorodności zbiorowisk łąkowych.

Pełny opis:

Zbiorowiska łąkowe jako ostoja różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. Gatunki wskaźnikowe różnych typów łąk. Zasady kwalifikacji użytków zielonych do zbiorowisk cennych przyrodniczo. Zabiegi stosowane na łąkach ekstensywnie użytkowanych i ich wpływ na różnorodność biologiczną. Zbiorowiska marginalne, roślinność rowów melioracyjnych, miedz oraz zalesień śródpolnych jako ostoja bioróżnorodności.

Literatura:

Obowiązkowa:

Kącki Z., Szymura M., 2010, Szkody w siedliskach łąkowych. [w:] S. Lubaczewska (red.) Strażnicy Natury 2000 zapobieganie szkodom w praktyce. Fundacja EkoRozwoju. 67-90.

Wysocki Cz., Sikorski P., 2009, Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu, SGGW, Warszawa.

Uzupełniająca:

Wolski K., Szymura M., Gierula A., 2006, Wybrane zagadnienia z ekologii krajobrazu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Frey L. (red.) 2007. Księga polskich traw. Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Krebs C. 2011. Ekologia. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada wiadomości dotyczące wpływu sposobu gospodarowania i stosowanych zabiegów na różnorodność biologiczną użytków zielonych.

Zna gatunki wskaźnikowe poszczególnych typów łąk oraz ich wymagania siedliskowe.

[RR_P7S_WK04; RR_P7S_WK05]

W zakresie umiejętności

Student potrafi rozpoznawać gatunki wskaźnikowe dla poszczególnych typów łąk.

Umie dobrać sposób użytkowania (termin koszenia, dawki nawozów) odpowiedni do zbiorowiska łąkowego i podnoszący jego bioróżnorodność.

[RR_P7S_UK02; RR_P7S_UU01]

W zakresie kompetencji społecznych

Student rozumie konieczność zachowania zbiorowisk łąkowych w krajobrazie rolniczym.

Rozumie znaczenie bioróżnorodności w funkcjonowaniu agroekosystemu oraz negatywnych skutków jej ograniczania w wyniku działalności człowieka.

[RR_P7S_KO01; RR_P7S_KK02; RR_P7S_KR03]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Kolokwium.

Umiejętności

Kolokwium, udział w dyskusji.

Kompetencje społeczne

Postawa na zajęciach, udział w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SZYMURA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SZYMURA
Prowadzący grup: MAGDALENA SZYMURA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SZYMURA
Prowadzący grup: MAGDALENA SZYMURA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)