Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z produkcji materiału siewnego roślin uprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>WYBYCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z produkcji materiału siewnego roślin uprawnych
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, nst. II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

Genetyka, Fizjologia Roślin, Hodowla Roślin, Nasiennictwo

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Henryk Bujak

dr hab. inż. Hanna Szajsner

dr inż. Sylwia Lewandowska

dr inż. Kamila Nowosad

Skrócony opis:

W trakcie studiów student poznaje definicję odmiany i jej rodzaje, śledzi perspektywy rozwoju rynku nasiennego. Zapoznaje się z ustawą o nasiennictwie i przepisami prawnymi, oceną i rejestracją odmian i prawami hodowców. Rozumie potrzebę ochrony prawnej odmian na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Pełny opis:

Znaczenie i zadania produkcji nasiennej w przenoszeniu postępu biologicznego do praktyki rolniczej. Zapoznanie się z przepisami prawnymi z zakresu produkcji i obrotu materiału siewnego. Istota polowej i laboratoryjnej oceny materiału siewnego dla uzyskania wysokiego potencjału biologicznego odmian roślin uprawnych.

Literatura:

Dąbrowska B., Pokojska H., Suchorska-Tropiło K. 2000. Metody laboratoryjnej oceny materiału siewnego. Wydawnictwo SGGW.

Duczmal K., Tucholska H. 2000. Nasiennictwo. Wydawnictwo PWRiL Poznań.

Dorywalski J. i inni 1984 Metodyka oceny nasion wyd. VI. PWRiL.

Kościelniak W. 2007. Nasiona na polu. Materiały ODR Łosiów.

Kwiatkowski J., Szczukowski S.,Tworkowski J. 2002. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa Wydawnictwo UWM Olsztyn.

Michalik B., Weiner W. 2004. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Wydawnictwo PTNO Kraków.

Niemirowicz-Szczyt K. 1993. Hodowla roślin warzywnych. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Darlewska M. 2002. Przewodnik do ćwiczeń z hodowli roślin i nasiennictwa. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. 2004. Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa. Wydawnictwo SGGW.

Tarkowski Cz. 1995. Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.

Atlas chwastów.

Atlasy chorób i szkodników poszczególnych gatunków roślin.

Ustawa o nasiennictwie.

Ustawa o ochronie prawnej odmian.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa – O obrocie materiałem siewnym.

Wzory dokumentów do oceny materiału nasiennego prowadzone przez Laboratoria Oceny Nasion i Pracownie Oceny Nasion WIORiN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student zna pojęcie rynku nasiennego oraz podstawowe uregulowania prawne dotyczące własności odmian i reprodukcji materiału siewnego. Rozumie zależności między rodzajami odmian, a możliwościami ich reprodukcji. Zna zasady kwalifikacji materiału nasiennego.

[RR_P7S_WG01; RR_P7S_WG06; RR_P7S_WG08]

W zakresie umiejętności

Student posiada umiejętność wykazania znaczenia jakości i zdrowotności materiału siewnego. Rozumie potrzebę podnoszenia jakości, udoskonalenia materiału siewnego, poznaje zasady produkcji materiału siewnego i metody jego uszlachetniania.

[RR_P7S_UW03; RR_P7S_UK03; RR_P7S_UO01]

W zakresie kompetencji społecznych

Ukończenie przedmiotu daje studentowi możliwości pracy w szerokim obszarze produkcji rolniczej. Znajomość zależności między rodzajami odmian a możliwościami ich reprodukcji oraz podstawowe uregulowania prawne dotyczące własności odmian i reprodukcji materiału siewnego daje studentowi możliwości pracy i dalszego rozwoju w sektorze nasiennym.

[RR_P7S_KK02; RR_P7S_KO01; RR_P7S_KR02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenie - ocena na podstawie pracy kontrolnej.

Umiejętności

Ocena realizacji wykonania pracy kontrolnej.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna i w grupach, postawa na wykładach i zaliczeniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)