Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne systemy rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>WSPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy rolnictwa
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 1 sem. - rolnictwo, nst. II stopnia (mag.)
Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

pierwszy

Wymagania wstępne:

Ogólna uprawa roli i roślin, szczegółowa uprawa roślin, gleboznawstwo, ochrona roślin, żywienie roślin.

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Leszek Kordas

Skrócony opis:

Rys historyczny uprawy roślin, kierunki zmian w systemach gospodarowania, uproszczenia w uprawie roślin i ich znaczenie w zmniejszeniu nakładów na produkcję, omówienie współcześnie istniejących systemów w rolnictwie.

Pełny opis:

1. Współczesne systemy rolnictwa definicje – rolnictwo konwencjonalne, ekologiczne, zintegrowane, ochronne, jakościowe, precyzyjne, miejskie i trwałe (permakultura). Tradycja i założenia rolnictwa ekologicznego w Polsce, perspektywy rozwoju. Rolnictwo biodynamiczne - zasady produkcji, zalety i wady systemu, kalendarz biodynamiczny, kalendarz przyrody.

2. Rolnictwo integrowane - założenia zrównoważonego rozwoju. Rola i wykorzystanie postępu biologicznego w rolnictwie integrowanym.

Zasady produkcji, zalety i wady systemu, rola międzyplonów. Rola płodozmianu, jako środka poprawiającego strukturę i żyzność gleby oraz jako środka profilaktycznego - ograniczającego zachwaszczenie oraz choroby i szkodniki.

3. Rolnictwo konwencjonalne (intensywne) - zasady produkcji, zalety i wady systemu, nakłady, struktura zasiewów. Negatywne następstwa rolnictwa.

Literatura:

- Biskupski A. 2003. Efekty agrotechniczne, środowiskowe i ekonomiczne w uproszczonej uprawie roli. W: Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej. Mat. szkol. 87/03. IUNG Puławy, 151-172.

- Borowiecki J., Podleśny J. 1992. Rolnictwo alternatywne i konwencjonalne w RFN. Fragm. Agron. 3, 96-103.

- Faber A. 1998a. System rolnictwa precyzyjnego. I. Mapy plonów. Fragm. Agron. 57, 4-15.

- Faber A. 1998b. System rolnictwa precyzyjnego. II. Analiza i interpretacja map plonów. Fragm. Agron. 57, 16-27.

- Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. 2007. Rolnictwo precyzyjne. SGGW, Warszawa. Granstedt A., Tyburski J. 2006. Współczesne europejskie systemy rolnicze. Fragm. Agron. 2, 72-95.

- Kośmicki E. 1993. Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce. W: Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa, 39-54.

- Kuś J. 1995. Systemy gospodarowania w rolnictwie. Rolnictwo integrowane. Mat. szkol. 42/95, IUNG Puławy.

- Kuś J., Fotyma M. 1992. Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego. Frag. Agro. 2, 75-86.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa wiedzę z zakresu systemów rolnictwa konwencjonalnego, integrowanego, ekologicznego i precyzyjnego oraz kierunków zmian we współczesnym rolnictwie.

Ma rozszerzoną wiedzę o systemach uprawy we współczesnym rolnictwie oraz najnowszych technologiach zwiększania produkcyjności i jakości płodów rolnych.

Kojarzy i opisuje poszczególne systemy uprawy, wyjaśnia różnice między systemami rolnictwa.

[RR_P7S_WG04; RR_P7S_WG08; RR_P7S_WG05]

W zakresie umiejętności

Potrafi samodzielnie wykonać zadania z zakresu produkcji roślinnej.

Opracowuje projekty z zakresu produkcji roślinnej w konkretnych warunkach środowiska w ramach systemów rolnictwa pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Potrafi samodzielnie przygotować opracowanie w formie pisemnej dotyczące produkcji roślinnej oraz oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne.

[RR_P7S_UK02; RR_P7S_UK04]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość odpowiedzialności producenta rolnego, za jakość wytwarzanej żywności oraz za stan środowiska naturalnego.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Zna zasady prowadzenia indywidualnego przedsiębiorstwa w sektorze rolniczym.

[RR_P7S_KK01; RR_P7S_KO03]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: zaliczenie ustne + projekt całokształtu uprawy roślin w omawianych systemach rolnictwa.

Umiejętności

Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: prace w postaci projektów, prezentacja ppt.

Kompetencje społeczne

Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: praca indywidualna i grupowa, dyskusja na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIA PYTLARZ-KOZICKA
Prowadzący grup: MARIA PYTLARZ-KOZICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK KORDAS
Prowadzący grup: LESZEK KORDAS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK KORDAS
Prowadzący grup: LESZEK KORDAS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESZEK KORDAS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)