Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie nawożenia roślin uprawnych w wybranych systemach rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>TECTWA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie nawożenia roślin uprawnych w wybranych systemach rolnictwa
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, nst. II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

trzeci

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów gleboznawstwo, ogólna uprawa roli i roślin, chemia rolnicza

Osoba do konaktu:

dr hab. Grzegorz Kulczycki

Skrócony opis:

Omówienie i ocena stosowania technologii nawożenia w różnych systemach rolniczych, ocena efektywności ekonomicznej środków produkcji w różnych systemach gospodarki rolnej, systemy informatyzacji przestrzennej w produkcji rolniczej, aktualne wykorzystanie technologii precyzyjnego rolnictwa nawożeniu roślin uprawnych.

Pełny opis:

Systemy rolnictwa. Rolnictwo precyzyjne. Podstawy systemu informacji i analizy przestrzennej, technologie nawożenia precyzyjnego w produkcji roślinnej, metody chemiczne określenia zasobności gleby, tworzenie map zasobności i aplikacyjnych, wpływ nawożenia precyzyjnego na ilość i jakość plonów, praktyczne zastosowania urządzeń do nawożenia precyzyjnego.

Literatura:

Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. 2007. Rolnictwo precyzyjne. SGGW, Warszawa, 136.

Jadczyszyn T. 2000. Podstawy precyzyjnego nawożenia. Nawo. i Nawoże./Fert. Fertil. 5, 4: 206-2013.

Jadczyszyn T. 2010. Ustalanie dawek nawozów PKMg w rolnictwie precyzyjnym. Nawo. i Nawoże./Fert. Fertil. 41: 43-50.

Pierce F.J., Clay D., (Ed). 2007. GIS Applications in Agriculture. Taylor & Francis, 204.

Schellberg J., Hejcman M. 2009. Precision fertilizer management on grassland. (w׃) Fertilizers properties, applications and effects,Elsworth L.R., Paley W.O. (ed.), Nova Science Publishers, Inc.: 124-139.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma wiadomości dotyczące różnic pomiędzy systemami rolnictwa.

Potrafi określić zasady prowadzenia gospodarstw zgodnie z zasadami poszczególnych systemów rolnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolnictwo integrowane i nawożenie precyzyjne oraz rolnictwo ekologiczne.

Student jest świadomy możliwości ekonomicznych wynikających z prowadzenia rolnictwa w określonym systemie.

[RR_P7S_WG04; RR_P7S_WG08]

W zakresie umiejętności

Student potrafi dobrać odpowiednie metody gospodarowania składnikami pokarmowymi w różnych systemach rolnictwa.

Potrafi określić wpływ wybranych systemów gospodarowania na środowisko.

[RR_P7S_UW01; RR_P7S_UK03]

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość odpowiedzialności producenta rolnego za jakość wytwarzanej żywności oraz za stan środowiska naturalnego.

Wykazuje znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z produkcją roślinną na środowisko przyrodnicze.

[RR_P7S_KK01; RR_P7S_KK02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Sprawozdania, projekty.

Umiejętności

Ocena wykonanych projektów i sprawozdań.

Kompetencje społeczne

Staranność, efektywność i skuteczność wykonywania powierzonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)