Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>SEMI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

seminarium magisterskie 1

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. Marcin Kozak

Skrócony opis:

Seminaria mają na celu przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań naukowych i napisania pracy magisterskiej z zakresu polowej produkcji roślinnej. Zaznajamia się on z metodami badawczymi, schematami doświadczeń rolniczych, planuje badania własne, wykonuje badania, przeprowadza obliczenia statystyczne, analizuje wyniki, pisze pracę magisterską.

Pełny opis:

W pierwszym semestrze student zaznajamia się z metodami badawczymi stosowanymi w polowej produkcji roślinnej, planuje doświadczenie, na podstawie którego będzie wykonywał pracę magisterską, planuje badania własne oraz gromadzi i opracowuje piśmiennictwo dotyczące wybranego tematu. Prezentuje wstęp i przegląd piśmiennictwa. W drugim semestrze, po przeprowadzonych badaniach zestawia zebrane rezultaty, analizuje wyniki w celu znalezienia ewentualnych błędów. Poznaje sposoby prezentacji wyników w pracy magisterskiej w ujęciu tabelarycznym i na wykresach. Opracowuje wyniki z wykorzystaniem metod statystycznych. Prezentuje przykładowe wyniki badań własnych. W trzecim semestrze opracowuje dalsze rozdziały pracy magisterskiej: opis doświadczenia, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski. Prezentuje fragmenty pracy magisterskiej na seminarium.

Literatura:

1. Rudnicki F. (red). 1992. Doświadczalnictwo rolnicze. ATR Bydgoszcz.

2. Łomnicki A. 1995. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN Warszawa.

3. Zenderowski R. Praca magisterska – jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. CeDeWu Sp. z o.o. 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa i pogłębia wiedzę o metodach badawczych stosowanych w doświadczeniach polowych, mikropoletkowych i wazonowych.

Wyjaśnia obserwowane zjawiska w doświadczeniach rolniczych. Zna metodykę pisania pracy magisterskiej.

[RR_P7S_WG07; RR_P7S_WG02]

W zakresie umiejętności

Potrafi samodzielnie napisać pracę na podstawie przeprowadzonych badań.

Potrafi samodzielnie przeprowadzić badania polowe i laboratoryjne z użyciem sprzętu badawczego.

Opracowuje i interpretuje wyniki badań własnych z pomocą metod statystycznych.

Organizuje i prowadzi badania samodzielnie i w zespole.

Docenia znaczenie nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności.

[RR_P7S_UW02; RR_P7S_UW03; RR_P7S_UK02; RR_P7S_UO01; RR_P7S_UU02]

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi sprecyzować cele pracy dyplomowej służące rozwiązaniu problemu badawczego.

Przestrzega zasad etyki pisząc pracę dyplomową.

[RR_P7S_KO01; RR_P7S_KR03]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Wystąpienie ustne, prezentacja pisemna.

Umiejętności

Wystąpienie ustne, prezentacja pisemna.

Kompetencje społeczne

Ocena pracy indywidualnej i w zespole. Poszanowanie praw autorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SOBKOWICZ
Prowadzący grup: URSZULA PROŚBA-BIAŁCZYK, PIOTR SOBKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANINA ZAWIEJA
Prowadzący grup: ANDRZEJ KOTECKI, MARCIN KOZAK, JANINA ZAWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN KOZAK
Prowadzący grup: MARCIN KOZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK LISZEWSKI
Prowadzący grup: MAREK LISZEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)