Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>PRDYP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

Ogólna uprawa roli i roślin, Szczegółowa uprawa roślin, Ogólna hodowla zwierząt, Chów zwierząt, Chemia rolna, Ochrona roślin, Herbologia, Technika rolnicza, Ekonomika i organizacja rolnictwa, Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, Ochrona własności intelektualnej BHP i ergonomia. Doświadczalnictwo rolnicze. Metodologia badań naukowych.

Osoba do konaktu:

Dr inż. Tomasz Szuk

Skrócony opis:

Celem praktyki jest zapoznanie studentów z problematyką i metodologią badań naukowych w zakresie rolnictwa oraz nabycie umiejętności realizacji badań własnych, zestawiania i analizy wyników badań oraz weryfikacji hipotez badawczych i formułowania wniosków końcowych. Istotnym elementem praktyki dyplomowej jest kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań. Na podstawie zebranych informacji oraz obserwacji własnych student sporządza kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień realizowanych w ramach praktyki, związanych z tematyką pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Treści kształcenia dotyczą głównie:

• współczesnych problemów rolnictwa związanych z zakresem badań naukowych podjętych przez studenta w pracy magisterskiej (szczegółowe treści kształcenia wyznacza opiekun praktyki – promotor pracy dyplomowej),

• metod badań naukowych w zakresie rolnictwa,

• zasad obsługi i wykorzystania aparatury badawczej.

Literatura:

Literatura adekwatna do zakresu praktyki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student zna podstawowe metody badawcze stosowane w naukach rolniczych w tym z zakresu doświadczalnictwa.

Student posiada rozszerzoną wiedzę o systemach uprawy oraz najnowszych technologiach zwiększania produktywności i kształtowania jakości płodów rolnych zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

[RR_P7S_WG02; RR_P7S_WG08]

W zakresie umiejętności

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, właściwie je interpretować i wykorzystywać w rozwiązaniu problemów naukowych.

Student potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać zadania badawcze w tym doświadczalne z zakresu produkcji roślinnej oraz zna zasady wnioskowania statystycznego i merytorycznego.

Student potrafi samodzielnie przygotować opracowanie w formie pisemnej związane z zakresem badań.

[RR_P7S_UK02; RR_P7S_UW03; RR_P7S_UW02]

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi przeprowadzić analizę wpływu czynników agrotechnicznych na wielkość i jakość plonów.

Student potrafi sprecyzować priorytety badawcze.

[RR_P7S_KR02; RR_P7S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenie w formie ustnej, opracowanie pisemne.

Umiejętności

Zaliczenie w formie ustnej, opracowanie pisemne.

Kompetencje społeczne

Zaliczenie w formie ustnej, opracowanie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)