Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwazje i wymieranie gatunków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>INW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwazje i wymieranie gatunków
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

botanika, gleboznawstwo, żywienie roślin, uprawa roli i roślin, ochrona roślin

Osoba do konaktu:

dr hab. Magdalena Szymura, prof. nadzw.

Skrócony opis:

Zapoznanie z pojęciem inwazji i wpływem gatunków inwazyjnych na środowisko przyrodnicze. Mechanizmy i etapy inwazji roślin. Metody zapobiegania i zwalczania gatunków inwazyjnych. Zasady postępowania z gatunkami obcego pochodzenia.

Pełny opis:

Pojęcie różnorodności biologicznej. Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną. Gatunki inwazyjne. Podział gatunków obcego pochodzenia. Etapy inwazji. Metody zwalczania gatunków inwazyjnych. Regulacje prawne, dotyczące wprowadzania i eliminacji gatunków inwazyjnych. Charakterystyka inwazyjnych gatunków roślin. Projekt obejmujący ocenę zagrożenia agroekosystemu oraz plan zadań prowadzących do eliminacji gatunków obcego pochodzenia.

Literatura:

Obowiązkowa:

Tokarska- Guzik B i in. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa.

Uzupełniająca:

Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Frey L. (red.) 2007. Księga polskich traw. Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Krebs C. 2011. Ekologia. PWN Warszawa.

Lockwood J.l., Hoopes M.F., Marchetti M.P., 2007. Invasion Ecology. Blackwell Publishing.

Radosevich S.R., Holt J.S., Ghersa C.M., 2007. Ecology of weeds and invasive plants. Wiley &Sons.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada wiadomości dotyczące wpływu obcych gatunków roślin na funkcjonowanie agroekosystemu i oddziaływania między jego komponentami.

Zna mechanizmy i charakter wpływu gatunków inwazyjnych na ekosystemy.

[RR_P7S_WK04; RR_P7S_WK05]

W zakresie umiejętności

Student potrafi rozpoznawać gatunki ograniczające różnorodności biologiczną i zastosować odpowiednie metody zwalczania tych gatunków.

Umie analizować zjawiska zachodzące w agroekosystemie pod wpływem gatunków inwazyjnych.

[RR_P7S_UW02; RR_P7S_UU01]

W zakresie kompetencji społecznych

Student rozumie szkodliwość wprowadzania gatunków inwazyjnych do środowiska.

Rozumie znaczenie bioróżnorodności w funkcjonowaniu agroekosystemu oraz negatywnych skutków jej ograniczania w wyniku działalności człowieka.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

[RR_P7S_KO01; RR_P7S_KK02; RR_P7S_KR03]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Kolokwium.

Umiejętności

Kolokwium, udział w dyskusji.

Kompetencje społeczne

Postawa na zajęciach, udział w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SZYMURA
Prowadzący grup: MAGDALENA SZYMURA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA SZYMURA
Prowadzący grup: MAGDALENA SZYMURA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)