Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>INVITRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślin
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

botanika, biochemia, genetyka i hodowla roślin

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Renata Galek,

Skrócony opis:

Wykorzystanie kultur in vitro u różnych grup roślin użytkowych - produkcja sadzonek zdrowych od patogenów, skrócenie cyklu hodowli – linie DH, indukowanie nowej zmienności, selekcja na czynniki biotyczne i abiotyczne, produkcja wtórnych metabolitów, zachowanie bioróżnorodności.

Pełny opis:

Praktyczne i badawcze wykorzystania różnych technik z zakresu roślinnych kultur tkankowych: uproszczenie i przyspieszenie selekcji; masowa produkcja zdrowego materiału roślinnego, w tym elitarnego; otrzymywanie nowych odmian z wykorzystaniem indukowanych i spontanicznych mutacji, fuzji protoplastów, oraz transgenezy; wtórne metabolity; systemy bioreaktorowe; przechowywania germplazmy – w warunkach spowolnionego wzrostu i przy pomocy krioprezerwacji.

Literatura:

- Biotechnologia roślin. 2007; 2009. Pod red. S. Malepszego. PWN, Warszawa.

- Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II. Komórki in vitro. Pod red. A. Woźnego i K. Przybył. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.

- Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. 2009. Pod red. Barbary Michalik. PWRiL; T.A.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Posiada wiedzę dotyczącą osiągnięć roślinnych kultur in vitro i ich zastosowań w „zielonej biotechnologii”.

[RR_P7S_WG01]

W zakresie umiejętności

Student potrafi ocenić przydatność i wybrać odpowiednią technikę in vitro do mikrorozmnażania, homozygotyzacji materiałów, zwiększenia zmienności, selekcji pożądanych genotypów, zachowania zasobów genowych.

Posiada umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu zmierzającego do opracowania wydajnej metody regeneracji oraz efektywnej inicjacji kultur i ich dalszego prowadzenia aż do aklimatyzacji.

[RR_P7S_UK02; RR_P7S_UW03]

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi sprecyzować priorytety prowadzące do skrócenia otrzymywania odmian roślin uprawnych z wykorzystaniem technik in vitro.

[RR_P7S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Praca kontrolna, kolokwium, raport.

Umiejętności

Praca kontrolna, praca na ćwiczeniach wraz z opracowaniem raportu.

Kompetencje społeczne

Praca w grupie, praca kontrolna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RENATA GALEK
Prowadzący grup: RENATA GALEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RENATA GALEK
Prowadzący grup: RENATA GALEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RENATA GALEK
Prowadzący grup: RENATA GALEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RENATA GALEK
Prowadzący grup: RENATA GALEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)