Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla odpornościowa roślin na stresy abiotyczne i biotyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>HODSTR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla odpornościowa roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

Entomologia, Fitopatologia, Genetyka, Hodowla Roślin

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Henryk Bujak

Skrócony opis:

Podczas kursu student pozyskuje wiedzę z zakresu hodowli odpornościowej zarówno w środowisku rolniczym, jak i naturalnym. Student pozna zagadnienia dotyczące odporności biotycznej i abiotycznej z uwzględnieniem nowoczesnych metod hodowli odpornościowej z wykorzystaniem biotechnologii. Student zgłębi wiedzę na temat zagrożeń mykotoksynami występującymi w szerokiej gamie produktów spożywczych pochodzących od roślin porażonych.

Pełny opis:

Znaczenie hodowli odpornościowej w ochronie środowiska rolniczego i naturalnego. Zasady dziedziczenia patogeniczności u mikroorganizmów i genów odporności żywicieli. Teorie wyjaśniające typy odporności. Dziedziczenie odporności na stresy środowiskowe roślin. Metody bonitacji w zakresie polowej wrażliwości roślin na porażenie oraz ocena szkód powodowanych przez różne choroby, szkodniki i czynniki środowiska. Przyczyny utraty stabilności w agrosystemach i zmiany czasu trwania odporności w odmianach w stosunku do niektórych patogenów i szkodników. Nowoczesne metody hodowli odpornościowej z wykorzystaniem biotechnologii. Ekologiczne znaczenie zdrowych, nie porażonych odmian w żywieniu ludzi i zwierząt oraz zagrożenie mikotoksynami produktów spożywczych pochodzących od roślin porażonych.

Literatura:

Agrios G. 2005. Plant Pathology. Elsevier Academic Press.

Jassem M. 1999. Hodowla Roślin. Wyd. ART. Bydgoszcz.

Michalik B.1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w Hodowli Roślin. Drukrol s.c. Kraków Malepszy S. 2009. Biotechnologia roślin. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

Michalik B.(red.) 2009.Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. Wyd. PWRiL, O/Poznań, 2009.

Niemirowicz-Szczyt.1993. Hodowla Roślin Warzywnych. Wyd. SGGW.

Simmonds N.W. 1987 Podstawy Hodowli Roślin PWRiL.

Plant Breeding for Biotic Stress Resistance.

Editors: Fritsche-Neto, Roberto, Borém, Aluízio (Eds.).

Breeding for Disease Resistance.

Editors: Johnson, R., Jellis, G.J. (Eds.).

Mutagenesis in Plant Breeding for Disease and Pest Resistance.

Petra Kozjak1 and Vladimir Meglič1.

Agricultural Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma wiedzę z zakresu inżynierii genetycznej i biotechnologii w rolnictwie. Student ma rozszerzoną wiedzę o systemach uprawy oraz najnowszych technologiach zwiększania produktywności i kształtowania jakości płodów rolnych zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

[RR_P7S_WG01; RR_P7S_WG08]

W zakresie umiejętności

Student potrafi współpracować w grupie, jest zdolny do zmiany kwalifikacji i roli w pracy zespołowej.

Student umie zmodyfikować działalność gospodarstwa rolnego i dostosować technologie produkcji do warunków przyrodniczych i ekonomicznych.

Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne, w języku polskim lub w wybranym obcym języku nowożytnym, dotyczące produkcji roślinnej lub oddziaływań rolnictwa na środowisko naturalne.

[RR_P7S_UO01; RR_P7S_UW01; RR_P7S_UK04]

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi sprecyzować priorytety służące do realizacji różnych zadań.

Student ma świadomość etyki zawodowej i profesjonalnego wykonywania swojego zawodu, oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad.

Student wykazuje znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z produkcją roślinną na środowisko przyrodnicze.

[RR_PTS_KO01; RR_P7S_KR01; RR_P7S_KK02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenie - ocena na podstawie pracy kontrolnej obejmującej wybrane treści wykładu. Zasób wiedzy do zaliczenia 60%.

Umiejętności

Ocena realizacji wykonania pracy kontrolnej.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna i w grupach, postawa na wykładach i zaliczeniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)