Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>DIAGMOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej, znajomość budowy genomu organizmów eukariotycznych, znajomość organizacji DNA u organizmów eukariotycznych, rodzaje sekwencji DNA. Znajomość podstawowych technik molekularnych, takich jak PCR i elektroforeza. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Osoba do konaktu:

dr inż. Bartosz Kozak

dr inż. Kamila Nowosad

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z technikami genotypowania markerami DNA. Omawiane będą techniki genotypowania takie jak: RAPD, RFLP, AFLP oraz SNP najczęściej wykorzystywane w biotechnologii roślin.

Pełny opis:

Student zostanie zapoznany z podstawowymi technikami genotypowania roślin takich jak RAPD, RFLP, AFLP oraz SNP. Omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem markerów DNA w hodowli wspomaganej markerami (MAS). Student dowie się o zaletach i wadach każdej z omawianych technik. Dowie się także która technika nadaje się najlepiej do zastosowania w danej grupie roślin i zastosowań (poszukiwanie markerów, określanie zróżnicowania genetycznego, określenie tożsamości).

Literatura:

Obowiązkowa:

• Biotechnologia roślin. 2007. Pod red. S. Malepszego. PWN, Warszawa.

• Podstawy cytogenetyki roślin. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M. PWN, Warszawa 2005.

• Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. 2009. Pod red. Barbary Michalik. PWRiL.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna techniki molekularne.

Zna zasady rozdziału wizualizacji kwasów nukleinowych.

Zna zasady prowadzenia replikacji DNA w warunkach in vitro.

[RR_P7S_WG01]

W zakresie umiejętności

Posiada praktyczną wiedzie z przeprowadzania reakcji PCR.

Zna zasady przygotowania elektroforezy i analizy rozdziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych.

[RR_P7S_UK02; RR_P7S_UK04; RR_P7S_UO01]

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową.

Określa priorytety służące realizacji postawionego przez siebie lub innych zadania.

[RR_P7S_KK01; RR_P7S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin z treści wykładów.

Umiejętności

Ocena umiejętności w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Kompetencje społeczne

Praca w grupach, dyskusja na zajęciach, postawa na zaliczeniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARTOSZ KOZAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)