Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioróżnorodność w hodowli roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>BIOHRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność w hodowli roślin
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo

Osoba do konaktu:

Dr hab. inż. Renata Galek, prof. nadzw.

Dr inż. Dariusz Zalewski


Skrócony opis:

W ramach kursu student zostaje zapoznany z formami ochrony bioróżnorodności, metodami jej zwiększania oraz oceny w kontekście doskonalenia roślin użytkowych.

Pełny opis:

Student zna rolę bioróżnorodności w hodowli roślin oraz podstawowe techniki służące do jej zwiększania. Ma świadomość jej zagrożenia. Ma rozszerzoną wiedzę na temat jej ochrony oraz metod służących do jej oceny. Zna różne sposoby rozmnażania roślin, mechanizmy genetyczne kwitnienia i tworzenia nasion w aspekcie kojarzenia roślin oraz produkcji nasiennej. Rozumie wpływ środowiska na rozmnażanie roślin i ich produktywność. Ma wiadomości z zakresu roli mutacji w ewolucji i ulepszaniu roślin uprawnych. Zna podstawowe reakcje roślin na stresy abiotyczne i biotyczne. Zna podstawowe techniki oceny tolerancyjności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne. Umie zdefiniować zagrożenia dla bioróżnorodności.

Literatura:

„Biotechnologia roślin”. Pod red S. Malepszy. PWN, Warszawa, 2007, 2009.

„Komórki roślinne w warunkach stresu.” Woźny A., Przybył K. Wyd. Naukowe UAM w Poznaniu, 2004.

„Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja”. Avise J.C. (2010).Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

„Podstawy cytogenetyki roślin” Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M. (2005). PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student ma poszerzoną wiedzę o bioróżnorodności i związkach między komponentami agroekosystemu.

[RR_P7S_WK05]

W zakresie umiejętności

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i cyfrowych baz danych, właściwie je interpretować i wykorzystywać w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

[RR_P7S_UK02]

W zakresie kompetencji społecznych

Student potrafi sprecyzować priorytety służące do realizacji poszczególnych zadań.

[RR_P7S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Praca kontrolna, opracowanie raportu z ćwiczeń, kolokwium.

Umiejętności

Praca kontrolna, opracowanie raportu.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna i w grupach, opracowanie pracy kontrolnej i raportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: RENATA GALEK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)