Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>ANAA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

Chemia, fizyka, biochemia

Osoba do konaktu:

dr inż. Krzysztof Gediga

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prezentowane są główne metody z zakresu analizy w formie teoretycznej, praktycznie studenci wykonują wybrane analizy ucząc się dobrej praktyki laboratoryjnej, a także przygotowania i wykonania instrumentalnych metod analitycznych, ich praktycznego zastosowania z uwzględnieniem zalet i wad.

Pełny opis:

Charakterystyka metod instrumentalnych i ich podział. Metody spektroskopowe, podstawy teoretyczne: widma absorpcyjne i emisyjne, prawa absorpcji. Monochromatyzacja, detekcja i rejestracja widm. Spektrofotometria cząsteczkowa, aparatura i przykłady oznaczeń. Spektroskopia atomowa: emisyjna i absorpcyjna, techniki pomiarowe i zastosowania analityczne. Spektrometria mas – podstawy teoretyczne. Metody elektroanalityczne – podstawy fizykochemiczne i zastosowania. Potencjometria, i konduktometria. Precyzja i dokładność pomiaru w technikach instrumentalnych. Efekty interferencyjne, kalibracje. Czułość, selektywność i specyficzność metod instrumentalnych. Analiza specjacyjna i wieloskładnikowa – podstawy teoretyczne. Techniki łączone– podstawy teoretyczne. Błędy i ich rodzaje. Metody przygotowania próbek.

Literatura:

B. Weltz, M. Sperling “Atomic absorption spectrometry” Wiley-VCH; 3rd Completely Revised Edition edition (March 22, 1999).

Principles of Instrumental Analysis, 5th Edition Douglas A. Skoog, F. James Holler, Thimothy A. Nieman Brooks Cole; 5th edition (September 3, 1997).

Modern Instrumental Analysis Volume 47 Edited By Satinder Ahuja & Neil Jespersen Elsevier ISBN: 978-0-444-52259-7 Copyright 2006.

Yash Kalra “Handbook of Reference Methods for Plant Analysis” CRC Press; 1 edition (December 29, 1997).

“Soil Analysis Handbook of Reference Methods” & Plant Analysis Council Soil, Plant Analysis Coun. Inc Soil 1998.

Robert M. Granger, Hank Yochum, Jill N. Granger, and Karl Sienerth’s Instrumental Analysis 2016 Oxford University Press.

Sergio Petrozzi Practical Instrumental Analysis: Methods, Quality Assurance and Laboratory Management John Wiley & Sons.

J. Benton Jones, Jr. Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis CRC Press Pages.

Jack Cazes, Analytical Instrumentation Handbook , Boca raton Florida 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Zna techniki analizy instrumentalnej gleb i roślin.

[RR_P7S_WG07]

W zakresie umiejętności

Samodzielnie ocenia słabe i mocne strony przedsięwzięcia w celu wyboru optymalnego rozwiązania problemu zawodowego oraz ma świadomość permanentnego doskonalenia kompetencji zawodowych.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i cyfrowych baz danych, właściwie je interpretować i wykorzystywać w rozwiązaniu problemów zawodowych.

[RR_P7S_UU01; RR_P7S_UK02]

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi sprecyzować priorytety służące do realizacji różnych zadań.

[RR_P7S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena interpretacji uzyskanych wyników. Kolokwium, egzamin.

Umiejętności

Ocena czynności laboratoryjnych przygotowania do zajęć. Poprawność uzyskanych wyników sprawozdania z ćwiczeń.

Kompetencje społeczne

Ocenę jakości pracy i przyjmowanej w zespole roli. Sprawozdania z ćwiczeń kolokwia egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF GEDIGA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF GEDIGA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF GEDIGA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF GEDIGA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF GEDIGA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF GEDIGA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF GEDIGA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF GEDIGA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF GEDIGA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)