Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Agrofitocenologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO/AG-NM>AGROFITO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrofitocenologia
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

drugi

Wymagania wstępne:

Botanika, podstawy produkcji roślinnej, ochrona środowiska

Osoba do konaktu:

Prof. dr hab. Danuta Parylak

Skrócony opis:

Klasyfikacja fitosocjologiczna roślinności pól uprawnych. Struktura agrofitocenoz. Zależności między komponentami agrocenozy.

Pełny opis:

Klasyfikacja roślinności segetalnej. Struktura agrofitocenoz. Chwasty jako element bioróżnorodności pola uprawnego. Zależności między komponentami agrocenozy. Zjawisko alleopatii i jej wpływ na skład zbiorowisk roślinnych.

Literatura:

1. Falińska K. 1996. Ekologia roślin, PWN, Warszawa.

2. Fukarek F. 1965. Fitosocjologia. PWRiL.

3. Markow M. 1978. Agrofitocenologia. PWRiL, Warszawa.

4. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

5. Prończuk, J., 1982 - Podstawy ekologii rolniczej.

6. Rabotnov T. A. 1985. Fitocenologia. Ekologia zbiorowisk roślinnych. PWN, Warszawa.

7. Scamoni A. 1967. Wstęp do fitosocjologii praktycznej. PWRiL.

8. Wysocki C., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości niezbędne do rozpoznawania, klasyfikowania podstawowych zespołów roślinnych pól uprawnych, rozpoznaje podstawowe komponenty agrofitocenozy.

Wyjaśnia przyczyny i kierunki zmian, jakie zachodzą w agrocenozach.

Przedstawia zależności istniejące pomiędzy głównymi komponentami agrofitocenoz a warunkami siedliskowymi.

[RR_P7S_WK04; RR_P7S_WK05]

W zakresie umiejętności

Umiejętność oceny składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych oraz rozpoznaje podstawowe gatunki tworzące agrocenozy.

Ocenia i diagnozuje na postawie zbiorowisk roślinnych podstawowe parametry charakteryzujące warunki siedliska.

Organizuje i prowadzi badania w zespole.

Docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę dokształcania.

[RR_P7S_UW03; RR_P7S_WK05; RR_P7S_UO01; RR_P7S_UU02]

W zakresie kompetencji społecznych

Samodzielne podejmuje decyzje w procesie kształtowania krajobrazu rolniczego, ochrony środowiska rolniczego.

[RR_P7S_KK02]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zaliczenie wykładów.

Umiejętności

Ocena prezentacji, dyskusja, praca indywidualna i w grupie.

Kompetencje społeczne

Uczestnictwo w zajęciach, argumentacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANINA ZAWIEJA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)