Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>ZSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskowe
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących ochrony i funkcjonowania środowiska (zakres przedmiotu: sozologia).

Osoba do konaktu:

dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek; e-mail: agnieszka.medynska-juraszek@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu ma na celu zapoznanie studenta z ogólnym mechanizmem zarządzania środowiskiem. W trakcie kursu student zapoznaje się z modelem zarządzania środowiskiem oraz relacjami zachodzącymi pomiędzy jego elementami; znaczeniem narzędzi zarządzania środowiskiem (np. instrumentów zarządzania środowiskiem, wybranych procedur) i ich wpływem na obiekt zarządzania; z wybranymi obszarami zarządzania środowiskiem oraz wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie (norma ISO 14001).

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem. Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania środowiskiem.

Podstawy systemu zarządzania środowiskiem – wprowadzenie teoretyczne. Wybrane aspekty teorii systemów. Opis obiektu zarządzania środowiskiem. Relacje i sprzężenia w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. System zarządzający procesami gospodarowania środowiskiem: Instytucje i organy ochrony środowiska. Narzędzia i środki zarządzania środowiskiem. w zarządzaniu środowiskiem. Bezpośrednie i pośrednie instrumenty zarządzania środowiskiem. Rola ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001r. Zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, jej rola w zarządzaniu środowiskiem. Zapobieganie szkodom w środowisku: klasyfikowanie i identyfikacja szkody w środowisku. Działania zapobiegawcze oraz naprawcze. Zgłaszanie szkody w środowisku. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie: historyczne uwarunkowania rozwoju sformalizowanych systemów zarządzania środowiskiem: norma ISO 14 001, specyfika systemu EMAS. Zintegrowane systemy zarządzania i ich rola w rozwiązywaniu problemów środowiskowych w jednostkach organizacyjnych. Zarządzanie środowiskowe na przykładzie gospodarki odpadami - zmiany w przepisach, obowiązki administracyjne podmiotów uczestniczących w systemie gospodarowania odpadami. Sprawozdawczość. Procesy odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów - najważniejsze definicje. Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku. Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania. Kary i sankcje za łamanie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Ogólne zasady wymierzania kar i sankcji. Hierarchia kar i sankcji. Administracyjne kary pieniężne. Kara grzywny i/lub aresztu. Podstawowe pojęcia i procedury z zakresu gospodarki odpadami (1): Terminologia. Najważniejsze elementy nowej hierarchii postępowania z odpadami. Ogólne zasady gospodarowania odpadami. Podstawowe pojęcia i procedury z zakresu gospodarki odpadami: podstawowe wnioski dotyczące gospodarki odpadami. Obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów. Najważniejsze elementy nowoczesnego gospodarowania odpadami. Zmiana statusu odpadu oraz utrata statusu odpadu: Terminologia. Procedury. Kompetencje poszczególnych organów władzy.

Literatura:

1. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce,

PWE, Warszawa 2012.

2. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz E., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2013.

3. Kania A., Nowosielski R., Spilka M., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

4. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

5. Caekelbergh Aime F., Matthias Kramer, Andrzej Kryński (red.), Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 2013, (wersja elektroniczna dostępna również na: http://libra.ibuk.pl/book/66529).

6. Kryński A., Kramer M., Urbaniec M. (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. t. I: Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, CH Beck, Warszawa 2004.

7. Kramer M., Brauweiler J., Nowak Z. (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem t. II Instrumenty i systemy zarządzania, CH Beck, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- ma wiedzę na temat biosfery, przyczyn i skutków procesów przyrodniczych w niej zachodzących /Ocena przygotowanego projektu/kolokwium/egzamin/OZ_P6S_WG07

- ma elementarną wiedzę w zakresie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach i ochrony w społeczeństwie globalnym /Ocena przygotowanego projektu/kolokwium/egzamin/OZ_P6S_WG08

- ma wiedzę obejmującą stan i czynniki wpływające na rozwój i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego /Ocena przygotowanego projektu/kolokwium/egzamin/ OZ_P6S_WK03

W zakresie umiejętności:

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie /Ocena przygotowanego projektu/kolokwium/egzamin/ OZ_P6S_UW01

- potrafi dokonać analizy czynników wpływających na jakość życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz stan środowiska naturalnego człowieka /Ocena przygotowanego projektu/kolokwium/egzamin/ OZ_P6S_UW04

W zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku odnawialne źródła energii i gospodarki odpadami w aspekcie odpowiedzialności za jakość żywności i stan środowiska naturalnego, rozumie pozatechniczne aspekty tej działalności /Ocena przygotowanego projektu/kolokwium/egzamin/ OZ_P6S_KO01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA
Prowadzący grup: JAKUB BEKIER, MAGDALENA DĘBICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA MEDYŃSKA-JURASZEK
Prowadzący grup: JAKUB BEKIER, AGNIESZKA MEDYŃSKA-JURASZEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA
Prowadzący grup: JAKUB BEKIER, MAGDALENA DĘBICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA
Prowadzący grup: JAKUB BEKIER, MAGDALENA DĘBICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA
Prowadzący grup: JAKUB BEKIER, MAGDALENA DĘBICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DĘBICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DĘBICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)