Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami europejskimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>ZPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami europejskimi
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

ekonomia

Osoba do konaktu:

dr inż. Tomasz Szuk; e-mail: tomasz.szuk@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności zaplanowania rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego z dofinansowaniem UE, przeprowadzenia jego budżetowania i montażu finansowego. Ponadto umożliwia dokonanie oceny jego efektywności finansowej i ekonomicznej przy zastosowaniu statycznych i dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

Pełny opis:

Koncepcja cyklu projektu, Koncepcja matrycy logicznej, Montaż finansowy projektu, Analiza kosztów i korzyści CBA, Analiza finansowa, Analiza ekonomiczna, Analiza ryzyka, Fundusze UE

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1) Zarządzanie projektem europejskim Redakcja naukowa Michał Trocki. 2015. PWE Warszawa

2) Rogowski W. 2013. Rachunek efektywności inwestycji, Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA

3) Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J. 2009. Zarządzanie finansami projektu europejskiego. C. H. Beck

4) Grzeszczyk T. A. 2008. Ocena projektów europejskich 2007-2013. Placet

5) Grzeszczyk T. A. 2006. Metody oceny projektów z dofinansowaniem UE. Placet

Literatura uzupełniająca

6) Kasprzak R. 2009. Fundusze unijne - szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. One Press Gliwice.

7) Manikowski A., Tarapata Z. 2004. Metody oceny projektów gospodarczych. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

8) Prawodawstwo Unii Europejskiej

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

Definiuje pojęcia z zakresu zarządzania projektem /pisemne sprawdziany wiedzy/ OZ_P6S_WK01

Przedstawia zasady analizy finansowej i ekonomicznej projektu, /pisemne sprawdziany wiedzy/ OZ_P6S_WK01

Zna procedury aplikacji o środki Unii Europejskiej /pisemne sprawdziany wiedzy/ OZ_P6S_WK01

W zakresie umiejętności:

Potrafi zaplanować i ocenić projekt /projekt w postaci przygotowania dokumentów aplikacyjnych/ OZ_P6S_UO01

Oblicza wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej projektu / projekt w postaci przygotowania dokumentów aplikacyjnych/ OZ_P6S_UO01

Potrafi przygotować dokumentację aplikacyjną projektu /projekt w postaci przygotowania dokumentów aplikacyjnych/ OZ_P6S_UO01

W zakresie kompetencji społecznych:

Współpracuje w zespole przy sporządzaniu i ocenie projektów europejskich, /dyskusja na zajęciach/ OZ_P6S_KR02

Współpracuje w zespole w procesie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, /dyskusja na zajęciach/ OZ_P6S_KR02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 70%, ocena z wykładu 30 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)