Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Utylizacja i recykling odpadów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>UIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Utylizacja i recykling odpadów
Jednostka: KATEDRA BIOGOSPODARKI STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu fizyki, chemii, odpadów i ich klasyfikacji, podstaw prawnych gospodarki odpadami.

Osoba do konaktu:

dr inż. Jan Den Boer; e-mail: jan.denboer@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi oraz przemysłowymi, segregacja. Recykling odpadów. Selektywna zbiórka odpadów. Techniki i technologie utylizacji wybranych frakcji odpadów komunalnych. Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych. Metody postępowania z odpadami wybranych gałęzi przemysłu. Uwarunkowania ekologiczne i techniczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych w Polsce. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych. Najlepsze dostępne techniki w gospodarce odpadami.

Pełny opis:

Tematyka kursu dotyczy utylizacji i recyklingu odpadów. Na przykładzie opakowań lekkich zostanie omówione zasady EPR (extended producer’s responsibility): obowiązek producenci o fazie końcu życie opakowań ich produktów. Zbieranie, transport, sortowanie oraz recykling wyjaśniono. Roli wszystkich graczy, między innymi organizacji odzysku omówiono. Kolejne tematy są spalanie odpadów w sześciu nowych spalarniach w Polsce oraz na świecie. Metody postępowania z odpadami wybranych gałęzi przemysłu. Zagadnienie z zakresu pojazdów wycofanych z eksploatacji: system zagospodarowania odpadów oraz technologie recyklingu. Odpady w przyszłości: panele PV: uwarunkowanie prawne, ilości, technologie oraz planowanie zakładów ich recykling.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Podręcznik gospodarki odpadami. Bilitewski B. i in. Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa 2006.

2. Podstawy gospodarki odpadami. Rosik-Dulewska C. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2010.

3. Ocena systemów gospodarki odpadami. Kraszewski A. i in. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków 2011.

4. Waste to Energy, State of the Art report. ISWA, 2015.

5. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/wt_bref_0806.pdf.

Uzupełniająca:

6. Paliwa formowane. Wandrasz J., Wandrasz A. Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

-Ma elementarną wiedzę w zakresie projektowania systemów i urządzeń służących do recyklingu i wykorzystania odpadów. /egzamin/ OZ_P6S_WG05

-Ma elementarną wiedzę w zakresie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach i ochrony w społeczeństwie globalnym. /egzamin/ OZ_P6S_WG08

-Ma ogólną wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarce odpadami. /egzamin/ OZ_P6S_WG10

W zakresie umiejętności:

-Potrafi rozwiązywać problemy organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz źródeł energii odnawialnej, uwzględniając jednocześnie wymogi związane z dbałością o środowisko naturalne. /prezentacje, opracowania/ OZ_P6S_UW06

-Potrafi dokonać wstępną analizę ekonomiczną opłacalności zakładów recyklingu odpadów. /prezentacje, opracowania/ OZ_P6S_UO01

W zakresie kompetencji społecznych:

-Ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w aspekcie odpowiedzialności za jakość życia ludzi i stan środowiska naturalnego, rozumie pozatechniczne aspekty tej działalności. /prezentacje, opracowania/ OZ_P6S_KO01

-Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w tym kierować małym zespołem współpracowników i przyjąć odpowiedzialność za efekty jego pracy. /prezentacje, opracowania/ OZ_P6S_KK02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN DEN BOER
Prowadzący grup: JAN DEN BOER, BARBARA KAŁDUN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN DEN BOER
Prowadzący grup: JAN DEN BOER, BARBARA KAŁDUN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN DEN BOER
Prowadzący grup: JAN DEN BOER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN DEN BOER
Prowadzący grup: JAN DEN BOER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN DEN BOER
Prowadzący grup: JAN DEN BOER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN DEN BOER
Prowadzący grup: JAN DEN BOER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN DEN BOER
Prowadzący grup: JAN DEN BOER, ARKADIUSZ PAWLIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)