Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalna polityka energetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>RPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalna polityka energetyczna
Jednostka: KATEDRA BIOGOSPODARKI STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Znajomość tematyki z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, podstaw prawnych związanych z OŹE oraz zrównoważonego rozwoju.

Osoba do konaktu:

dr inż. Arkadiusz Dyjakon; e-mail: arkadiusz.dyjakon@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Aspekty prawne oraz cele prowadzenia polityki energetycznej przez jednostki samorządowe. Strategia planowania i rozwoju OŹE. Ocena potencjału OŹE na rynku lokalnym. Rola polityki energetycznej w kształtowaniu energetyki rozproszonej, poprawie efektywności energetycznej i ochronie środowiska.

Pełny opis:

Podstawy gospodarowania energią. Praktyczne aspekty i elementy polityki energetycznej. Określanie potencjału źródeł energii odnawialnej. Efektywność energetyczna. Planowanie przestrzenne. Formalne podstawy prowadzenia polityki energetycznej przez Gminy. Planowanie energetyczne, szacowanie zapotrzebowania i możliwości dostaw energii. Rola OŹE w rozwoju Gminy. Gmina jako podmiot polityki energetycznej, producent, dystrybutor i użytkownik energii. Cele polityki energetycznej, bezpieczeństwo energetyczne, decentralizacja systemów produkcji energii, rozwój gospodarczy i społeczny, ochrona środowiska naturalnego. Lokalne zasoby energetyczne i możliwości ich wykorzystania.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348) z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami.

Uzupełniająca:

5. Bartodziej G., Tomaszewski M.: Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wyd. Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Energetyka i Środowisko. Warszawa, 2008

6. Polityka energetyczna, Kwartalnik, Wydawnictwo IGSMiE PAN

7. Praca zbiorowa: Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro, Urząd Regulacji Energetyki, 2010

8. Pasierb S.: Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – podstawowy mechanizm realizacji zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej gminy, powiatu, województwa, [w:] Energetyka – zadania gmin, powiatów i województw, (red.) M. Korkuć, R. Maka, Kraków 1999,

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

-Ma ogólną wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych./kolokwium/ OZ_P6S_WG09

-Ma wiedzę obejmującą stan i czynniki wpływające na rozwój i funkcjonowanie obszarów wiejskich./kolokwium/ OZ_P6S_WK03

-Ma ogólną wiedzę z zakresu technik i narzędzi pomiarowych stosowanych w gospodarce energetycznej./kolokwium/ OZ_P6S_WG12

W zakresie umiejętności:

-Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie./opracowanie/ OZ_P6S_UW01

-Potrafi stosując podstawowe technologie informatyczne pozyskiwać i przetwarzać informacje z zakresu odnawialnych źródeł energii /opracowanie/ OZ_P6S_UW03

-Potrafi przygotować, korzystając z różnych źródeł, opracowanie na temat problemu związanego z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych /opracowanie/ OZ_P6S_UK04

W zakresie kompetencji społecznych:

-Ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w aspekcie odpowiedzialności za jakość życia ludzi i stan środowiska naturalnego./opracowanie/ OZ_P6S_KO01

-Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania./opracowanie/ OZ_P6S_KR02

-Potrafi określić priorytety służące realizacji postawionym przez siebie lub przełożonych celom./opracowanie/ OZ_P6S_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARKADIUSZ DYJAKON
Prowadzący grup: ARKADIUSZ DYJAKON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARKADIUSZ DYJAKON
Prowadzący grup: ARKADIUSZ DYJAKON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARKADIUSZ DYJAKON
Prowadzący grup: ARKADIUSZ DYJAKON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARKADIUSZ DYJAKON
Prowadzący grup: ARKADIUSZ DYJAKON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARKADIUSZ DYJAKON
Prowadzący grup: ARKADIUSZ DYJAKON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARKADIUSZ DYJAKON
Prowadzący grup: ARKADIUSZ DYJAKON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARKADIUSZ DYJAKON
Prowadzący grup: ARKADIUSZ DYJAKON, TOMASZ NOSZCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)