Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prowadzenie działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>PDG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie działalności gospodarczej
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw prawa.

Osoba do konaktu:

dr Monika Przybylska; e-mail: monika.przybylska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy prawa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Tematy zajęć skoncentrowane są na trzech grupach zagadnień: 1) zasada wolności działalności gospodarczej i formy reglamentacji rozpoczęcia działalności gospodarczej, 2) umowa gospodarcza oraz 3) formy wykonywania działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza oraz prawo spółek).

Pełny opis:

Prawo gospodarcze publiczne a prawo gospodarcze prywatne. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Pojęcie działalności gospodarczej. Pojęcie i klasyfikacja przedsiębiorcy. Reglamentacja działalności gospodarczej. Umowa gospodarcza. Formy zawierania umów. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.

K. Strzyczkowski, Prawo działalności gospodarczej, Warszawa 2011.

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

Student posiada elementarną wiedzę

W zakresie wykonywania działalności gospodarczej w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorach energetycznym i gospodarki odpadami /Kolokwium w formie testu/ OZ_P6S_WK02

W zakresie umiejętności:

Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w różnych sektorach gospodarki./Rozwiązywanie kazusów/ OZ_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

Student ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny identyfikując i rozwiązując problemy związane z wykonywaną pracą. /Obecność na wykładzie/ OZ_P6S_KR01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA PRZYBYLSKA
Prowadzący grup: MONIKA PRZYBYLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA PRZYBYLSKA
Prowadzący grup: MONIKA PRZYBYLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA PRZYBYLSKA, JAKUB ŻUREK
Prowadzący grup: ANNA KAPAŁA, MONIKA PRZYBYLSKA, JAKUB ŻUREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAKUB ŻUREK
Prowadzący grup: JAKUB ŻUREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAKUB ŻUREK
Prowadzący grup: JAKUB ŻUREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA PRZYBYLSKA, JAKUB ŻUREK
Prowadzący grup: MONIKA PRZYBYLSKA, JAKUB ŻUREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAKUB ŻUREK
Prowadzący grup: JAKUB ŻUREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)