Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>KWD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie decyzji
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera, znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel

Osoba do konaktu:

dr inż. Julian Kalinowski; e-mail: julian.kalinowski@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia znaczenia informacji w procesach podejmowania decyzji i znaczenia Systemów Wspomagania Decyzji (ISZ) w zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

Procesy decyzyjne. Informacja jako zasób i jej znaczenie w podejmowaniu decyzji (dane, komunikat, funkcje informacji, zarządzanie informacją). Sieci komputerowe i Internet w procesie zarządzania. Rodzaje informacyjnych systemów zarządzania. Narzędzia i systemy wspomagania decyzji. Funkcje decyzyjne i logiczne w Excelu, analiza - co się stanie, gdy?, warunkowe sumowanie i zliczanie, solver).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Adamczewski P. (2003): Zintegrowane systemy informatyczne, MIKOM, Warszawa,

2. Griffin R.W. (2004): Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa,

3. Kisielnicki J. (2001): Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu (Informatyka dla zarządzania), Agencja wyd. Placet, Warszawa,

4. Klonowski J. Z. (2004): Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne), Oficyna wyd. PWr.,

Literatura uzupełniająca:

1. Liengme V. B. (2002): Excel w biznesie i zarządzaniu, Wyd. RM, Warszawa,

2. Masłowski K. (2011): Excel 2007/2010 PL. Ćwiczenia zaawansowane. HELION, Gliwice.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Student po ukończeniu kursu zna możliwości wsparcia informatycznego procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie, w tym w zakresie zarządzania gospodarką odpadami i energetyką odnawialną, jakością./Test zaliczeniowy/OZ_P6S_WG06, OZ_P6S_WK02

2. Rozumie korzyści i ma świadomość zagrożeń oraz odpowiedzialności przy stosowaniu rozwiązań informatycznych w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych./Test zaliczeniowy/OZ_P6S_WK04

W zakresie umiejętności:

1. Z użyciem narzędzi informatycznych pozyskuje, analizuje i interpretuje informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji./Sprawdziany (zadania praktyczne z użyciem arkusza kalkulacyjnego)/OZ_P6S_WK04, OZ_P6S_UW03

2. Konstruuje modele komputerowe problemów decyzyjnych i ocenia wyniki ich analizy./Sprawdziany (zadania praktyczne z użyciem arkusza kalkulacyjnego)/OZ_P6S_UW04

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma kompetencje w zakresie rozumienia społecznych i środowiskowych aspektów stosowania rozwiązań informatycznych w procesie podejmowania decyzji, swojej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności./Ocen aktywności w dyskusjach i opiniach w trakcie zajęć/OZ_P6S_KO01, OZ_P6S_KR02

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocena z: testu z wykładów i sprawdzianów na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KAZAK
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI, JAN KAZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDER KRZYŚ
Prowadzący grup: ALEKSANDER KRZYŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)