Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>EFEKTINWEST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

ekonomia

Osoba do konaktu:

dr inż. Tomasz Szuk; e-mail: tomasz.szuk@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności zaplanowania rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami, przeprowadzenia jego budżetowania i montażu finansowego. Ponadto umożliwia dokonanie oceny jego efektywności finansowej przy zastosowaniu statycznych i dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

Pełny opis:

Rodzaje inwestycji i projektów inwestycyjnych. Cykl życia przedsięwzięcia inwestycyjnego. Montaż finansowy projektu, Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych. Analiza progu rentowności i analiza wrażliwości w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Rogowski W. 2013. Rachunek efektywności inwestycji, Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA

2. Ligus M. 2009. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. CeDeWu

Literatura uzupełniająca

3. Grzeszczyk T. A. 2006. Metody oceny projektów z dofinansowaniem UE. Placet

4. Kasprzak R. 2009. Fundusze unijne - szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. One Press Gliwice.

5. Manikowski A., Tarapata Z. 2004. Metody oceny projektów gospodarczych. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

Definiuje pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej /pisemne sprawdziany wiedzy/ OZ_P6S_WK01

Przedstawia procedurę oceny projektów inwestycyjnych /pisemne sprawdziany wiedzy/ OZ_P6S_WK01

Wymienia kryteria oceny projektów inwestycyjnych /pisemne sprawdziany wiedzy/ OZ_P6S_WK01

W zakresie umiejętności:

Potrafi zaplanować przedsięwzięcie inwestycyjne /pisemne sprawdziany umiejętności / OZ_P6S_UO01

Oblicza wskaźniki efektywności finansowej projektu inwestycyjnego /pisemne sprawdziany umiejętności / OZ_P6S_UO01

Prognozuje poziom ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego, /pisemne sprawdziany umiejętności / OZ_P6S_UO01

W zakresie kompetencji społecznych:

Współpracuje w zespole przy sporządzaniu i ocenie projektów inwestycyjnych /dyskusja na zajęciach/ OZ_P6S_KR02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 70%, ocena z wykładu 30 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)