Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POG-SI>UPRAMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Ogrodnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Ogólna uprawa roślin ozdobnych, botanika, nawożenie i fizjologia roślin.

Skrócony opis:

Szczegółowa uprawa roślin na kwiat cięty pod osłonami. Najważniejsze dla ogrodnictwa ozdobnego gatunki roślin zielnych uprawianych w gruncie.

Pełny opis:

Charakterystyka roślin uprawianych na kwiat cięty pod osłonami, ich wymagania uprawowe, systemy i technologie uprawy oraz zbiór kwiatów. Wymagania uprawowe, rozmnażanie, zasady uprawy, charakterystyka i zastosowanie roślin uprawianych w gruncie: jednorocznych, dwuletnich, niezimujących w gruncie i bylin oraz roślin doniczkowych. Rozpoznawanie gatunków roślin i dobór gatunków roślin w zależności od miejsca uprawy i zastosowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami. Jerzy M. (red.). PWRiL Poznań, 2006.

2. Uprawa roślin ozdobnych.. Chmiel H. (red.). PWRiL Warszawa, 2000.

3. Marcinkowski J. Byliny Ogrodowe. PWRiL. Warszawa, 2002.

4. Krause J. i in. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Wyd. AR Poznań, 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Szczepaniak S. Lisiecka A. Byliny ozdobne. Wyd. AR Poznań, 2006.

2. Floriculture. Principles and Species, Dole J.M., Wilkins H.F., Prentice Hall, New Jersey 1999.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa wiedzę o wymaganiach, warunkach, systemach i technologiach uprawy roślin ozdobnych, o ich pielęgnowaniu i zbiorze. Kojarzy i opisuje rośliny według zastosowania, walorów dekoracyjnych, długości cyklu uprawy i wymagań roślin. Zna sposoby rozmnażania roślin.

Kojarzy i określa techniczne możliwości produkcji roślin ozdobnych.

OG_P6S_KK01

OG_P6S_KO03

OG_P6S_KR01

W zakresie umiejętności

Rozpoznaje gatunki bylin i innych zielnych roślin ozdobnych uprawianych w gruncie oraz roślin uprawianych pod osłonami.

Ocenia i dobiera poszczególne gatunki roślin ozdobnych do różnych warunków siedliskowych.

Wie jak dobrać: metody, systemy, urządzenia i zespół ludzi do produkcji roślin ozdobnych. Dokonuje wyboru technologii uprawy roślin ozdobnych.

OG_P6S_UW04

OG_P6S_UO01

OG_P6S_UK01

W zakresie kompetencji społecznych:

Docenia znaczenie systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Wykazuje znajomość i zrozumienie zagadnień związanych z produkcją roślin ozdobnych i jej wpływu na środowisko.

Potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, przyjmując w nim różne role.

OG_P6S_KK01

OG_P6S_KO01

OG_P6S_KR01

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia na ćwiczeniach. Egzamin pisemny

Ocena rozpoznawania gatunków roślin ozdobnych.

Ocena projektów w zakresie doboru roślin w zależności od miejsca ich zastosowania

Ocena poprawności doboru informacji i poszanowania praw autorskich. Ocena pracy w zespole.

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: REGINA DĘBICZ
Prowadzący grup: REGINA DĘBICZ, ANNA PAWLIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: REGINA DĘBICZ
Prowadzący grup: REGINA DĘBICZ, ANNA PAWLIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: REGINA DĘBICZ
Prowadzący grup: KATARZYNA BLITEK, REGINA DĘBICZ, KATARZYNA GODLEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: REGINA DĘBICZ
Prowadzący grup: REGINA DĘBICZ, MAGDALENA ROWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI, KATARZYNA BLITEK, KATARZYNA WRÓBLEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Asystowanie, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Asystowanie - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)