Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych 7

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POG-SI>UPGRZ7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych 7
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Ogrodnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki/praktyczny

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z technologią uprawy grzybów jadalnych ze szczególnym uwzględnieniem pieczarki.

Pełny opis:

Podstawowe informacje na temat wartości odżywczej grzybów uprawnych jadalnych i leczniczych, wymagań przyrodniczych, możliwości kształtowania mikroklimatu w uprawie grzybów jadalnych i leczniczych, metod ich zbioru i traktowania posprzętnego. Omawiane są zasady produkcji ważniejszych gospodarczo gatunków grzybów oraz podstawowe zasady uprawy gatunków grzybów leczniczych.

Literatura:

bowiązkowa:

1. Szudyga K., Uprawa pieczarki. Hortpress, 2005,

2. Gapiński M., Woźniak W., Ziombra M., Boczniak. Technologia uprawy

i przetwarzania. PWRiL, 2001,

3. Gapiński M., Woźniak W., Pieczarka. Technologia uprawy

i przetwarzania. PWRiL, 1999

4. Sakson N. Produkcja pieczarki na podłożu fazy III, PWRiL, 2008

5. Siwulski M., A. Czerwińska-Nowak, Sobieralski K. Biologia i uprawa twardziaka jadalnego Shiitake, PWRiL 2007,

6. Siwulski M., Sobieralski K. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych

w warunkach naturalnych, Wyd. Kurpisz 2004.

Uzupełniająca:

1. Pieczarki - biuletyn producenta pieczarki (kwartalnik)

2. Stamets P. Growing gourmet and medicinal mushroom, Ten Speed Press 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej

ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do organizacji ochrony pieczarki przed chorobami i szkodnikami

posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii produkcji ogrodniczej dotyczącej uprawy grzybów, ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zabiegów agrotechnicznych stosowanych w ogrodnictwie.

OG _P6S_ WG11

OG_P6S_WG13

OG_P6S_WK03

Umiejętności:

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych

wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące uprawy grzybów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski

posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu uprawy grzybów z wykorzystaniem podstawowej terminologii zawodowej, za pomocą doboru różnych źródeł także w języku angielskim potrafi posługiwać się technologia informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej grzybów jadalnych

ma umiejętność określania konieczności wykonania zabiegów ochrony roślin w uprawach grzybów oraz doboru środków i metod ich prowadzenia,

ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania technologii stosowanych w ogrodnictwie w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją grzybów uprawnych.

OG_P6S_UW01

OG_P6S_UO02

OG_P6S_UK01

Kompetencje społeczne:

ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów,

ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję płodów ogrodniczych wysokiej jakości, oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego,

potrafi prawidłowo określić oraz rozwiązać problemy związane z planowaniem i realizacją produkcji grzybów uprawnych.

OG_PS6_KK01

OG_PS6_KO01

OG_PS6_KO04

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Prowadzący grup: CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Prowadzący grup: CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Prowadzący grup: CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)