Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PBS-SI>WARI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty inżynierskie
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia stosowana roślin

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu: genetyka, organizacja genomu roślinnego, analiza matematyczna, statystyka, biochemia umożliwiających zrozumienie zjawisk biologicznych. Student powinien posiadać podstawową wiedzę odnośnie zjawisk naturalnych włączając fizjologię, komórkową i molekularną podstawę funkcjonowania organizmów roślinnych. Student powinien posiadać podstawowe umiejętności pracy z komputerem, w tym poruszania się w Internecie.

Osoba do konaktu:

Jan Szopa-Skórkowski

jan.szopa-skorkowski@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zaznajomienie uczestników z badaniami in silico w obszarze genetyki i biologii molekularnej. Studenci uzyskają rozszerzoną wiedzę na temat wyszukiwania sekwencji genetycznych, sekwencji białkowych, szukania homologii genetycznej, projektowania starterów do reakcji PCR, wyszukiwania i analizy promotora genu. Uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu analizy statystycznej danych, obróbki oraz przedstawiania wyników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Pełny opis:

- Wyszukiwanie sekwencji konkretnego genu w genomie z użyciem roślinnych, internetowych baz danych;

- Poszukiwanie genów homologicznych z użyciem sekwencji nukleotydowych i białkowych

- Analiza sekwencji, wycinanie intronów in silico (składanie genu), poszukiwanie domen sekwencji DNA (wyspy CpG etc.)

- Projektowanie starterów do reakcji PCR z uwzględnieniem izoform genu z wykorzystaniem różnych narzędzi internetowych

- Wyszukiwanie sekwencji promotorów genów, analiza miejsc regulatorowych. Internetowe bazy czynników transkrypcyjnych

- Obróbka, analiza statystyczna i interpretacja wyników

- Prezentacja wyników (prezentacje multimedialne, prace naukowe, plakaty etc.)

Literatura:

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

https://www.mendeley.com/

https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

aktualna literatura naukowa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Posiada wiedzę na temat istniejących baz danych roślinnych sekwencji genomowych.

Posiada wiedzę na temat dostępnych narzędzi cyfrowych niezbędnych do komputerowej obróbki danych.

Posiada wiedzę na temat opracowywania i prezentacji wyników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

W zakresie umiejętności

Potrafi analizować podane sekwencje genetyczne, potrafi składać egzony z sekwencji genomowej, potrafi znajdować homologi genu.

Potrafi znaleźć sekwencję promotora i zanalizować ją wyszukując potencjalne miejsca regulatorowe.

Potrafi przygotować, przeliczyć i zanalizować statystycznie oraz wstępnie zinterpretować dane przy pomocy szeregu narzędzi informatycznych.

Potrafi przeprowadzić proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego;

Przygotowuje opracowania pisemne i wytępienia z zakresu nauk przyrodniczych wraz z poprawną dokumentacją.

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi współpracować w grupie przyjmując w niej różne role, jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową.

Ma świadomość znaczenia wpływu biotechnologii roślin na stan środowiska naturalnego i jakość życia ludzi.

Poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony mu sprzęt i aparaturę, stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: 100%; aktywność podczas zajęć, zadanie na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN SZOPA-SKÓRKOWSKI
Prowadzący grup: JAN SZOPA-SKÓRKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN SZOPA-SKÓRKOWSKI
Prowadzący grup: JAN SZOPA-SKÓRKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA NOWOSAD
Prowadzący grup: KAMILA NOWOSAD
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)