Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PBS-SI>SEMINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO
Grupy: Przedmioty 7 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek:

Biotechnologia stosowana roślin

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Biochemia, biotechnologia, fizjologia roślin, genetyka roślin, kultury in vitro

Osoba do konaktu:

Henryk Bujak

henryk.bujak@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Zasady prawidłowego pisania pracy inżynierskiej, z uwzględnieniem poszczególnych rozdziałów części opisowej i projektowej. Sposoby wyszukiwania potrzebnej literatury i umiejętność jej wykorzystania w pracy. Prezentacja wybranych fragmentów pracy inżynierskiej. Problematyka wykorzystania metod biotechnologicznych w rolnictwie, przemyśle, medycynie i ochronie środowiska.

Pełny opis:

Zasady pisania prac inżynierskich. Omówienie sposobów pozyskiwania i wykorzystywania literatury w pracy. Prezentacje wstępu, celu i literatury. Repetytorium zagadnień z zakresu biotechnologii roślin, kultur in vitro, mechanizmów obronnych roślin.

Prezentacje przeglądu literatury – części opisowej pracy inżynierskiej. Specyfika i precyzja języka stosowanego w czasie pisania pracy. Prezentacje części projektowej oraz wniosków. Pozyskiwanie aktualnych informacji rynkowych dotyczących nazw i cen środków, materiałów, narzędzi, maszyn stosowanych w produkcji rolniczej. Interpretacja danych liczbowych, sposoby ich wykorzystania i przedstawienia w pracy inżynierskiej. Graficzne formy prezentacji danych naukowych.

Literatura:

1. Aviese C. 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucje. Wyd. Uniwersytetu Warszawskieg,

2. Brown T. A. 2009. Genomy. Wyd. Nauk PWN Warszawa,

3. Buchowicz J. 2009. Biotechnologia molekularna. Wyd. Nauk PWN Warszawa,

4. Malepszy S. (red) -Biotechnologia roślin. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 2009.

5. Michalik B.(red.) 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. Wyd. PWRiL, O/Poznań

6. Michalik B. (red.) 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. Wydawnictwo DRUKROL S.C., KrakówRotledge, Kristiansen B. 2011. Podstawy biotechnologii. Wyd. Nauk PWN Warszawa,

7. Słomski R. 2008. Analiza genomu, teoria i praktyka. Wyd. UP Poznań.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

posiada wiedzę na temat podstawowych technik, narzędzi i urządzeń badawczych stosowanych w badaniach genetycznych i biotechnologicznych. Definiuje podstawowe terminy z zakresu biotechnologii. Opisuje aktualne osiągnięcia biotechnologii oraz perspektywy jej rozwoju. Posiada wiedzę z zagrożeń i bezpieczeństwa jakie niesie stosowane biotechnologii. Zna kryteria pisania pracy inżynierskiej oraz sposoby szukania i wykorzystywania literatury.

W zakresie umiejętności

Posiada umiejętność poszukiwania informacji, analizy i wykorzystania literatury oraz bioinformatycznych baz danych. Posługuje się specjalistyczna terminologią. Przygotowuje opracowania pisemne i wystąpienia z zakresu biotechnologii i nauk przyrodniczych. Przygotowuje i przedstawia prezentacje z zakresu biotechnologii roślin oraz zagadnień będących opracowaniem prac inżynierskich.

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość znaczenia wpływu biotechnologii roślin na stan środowiska naturalnego i jakość życia ludzi. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i społecznych. Potrafi kreatywnie myśleć w celu wykorzystania biotechnologii roślin. Potrafi określać priorytety służące realizacji postawionych sobie i innym zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: 100%; aktywność podczas zajęć, zadanie na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HENRYK BUJAK
Prowadzący grup: HENRYK BUJAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)