Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genomika z elementami bioinformatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PBS-SI>GZEB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genomika z elementami bioinformatyki
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia stosowana roślin

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej, znajomość budowy genomu organizmów eukariotycznych, znajomość organizacji DNA u organizmów eukariotycznych, zasady działania przeglądarek internetowych, znajomość podstaw statystyki. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Osoba do konaktu:

Bartosz Kozak

bartosz.kozak@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z narzędziami analizy struktury i funkcjonowania genomów organizmów eukariotycznych. Na zajęciach omawiane będą narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane w analizie genomowej(informacje sekwencyjne).

Pełny opis:

Student zostanie zapoznany z budową oraz funkcjonowaniem genomu organizmu eukariotycznego. Zapozna się z narzędziami wykorzystywanymi w analizie budowy genomu. Pozna narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane w analizach genomów, takie jak: BLAST, CLUST. Zapozna się z internetowymi bazami danych (NCBI, EMBL) w których deponowane są informacje o poznanych genomach. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione skryptowe języki programowania: R, perl, python, powszechnie wykorzystywane w bioinformatyce. Student zostanie zapoznany z zasadami pracy w środowisku Linux. Student pozna zasady pisania prostych skryptów oraz łączenia ich w ciągi „papline” zgodnie z zasadą KISS. Przedstawione zostaną metody pozyskiwania danych genomowych (metody sekwencjonowania genomów). Student zapozna się z zasadami tworzenia genetycznych oraz fizycznych baz danych.

Literatura:

Obowiązkowa:

• T. Brown, Genomy, PWN, Warszawa, 2008

• J.Xiong, Podstawy bioinformatyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

• https://www.r-project.org/

• https://www.bioconductor.org/

• http://biopython.org/

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Uzupełniająca:

• P. G. Higgs, T. K. Attwood, Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

Ma elementarną wiedzę dotycząca technologii, baz danych, pozyskiwania i przetwarzania informacji

Zna budowę i funkcjonowanie genomów roślinnych

W zakresie wiedzy

Posiada umiejętności poszukiwania informacji, analizy i wykorzystania literatury i baz danych

Posługuje się terminologią specjalistyczną w języku polskim i nowożytnym języku obcym

W zakresie umiejętności

Potrafi wykorzystać podstawowe metody statystyczne i technologie informatyczne do analizy danych, opisu zjawisk biologicznych i formułowania wniosków

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową

Określa priorytety służące realizacji postawionego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin z treści wykładów oraz przygotowanie projekty (skryptu programu).

Umiejętności

Ocena umiejętności w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Kompetencje społeczne

Praca w grupach, dyskusja na zajęciach, postawa na zaliczeniu.

ocena z ćwiczeń 75%, ocena z wykładu 25 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARTOSZ KOZAK
Prowadzący grup: BARTOSZ KOZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARTOSZ KOZAK
Prowadzący grup: BARTOSZ KOZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARTOSZ KOZAK
Prowadzący grup: BARTOSZ KOZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARTOSZ KOZAK
Prowadzący grup: BARTOSZ KOZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMIL KOSTYN
Prowadzący grup: KAMIL KOSTYN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMIL KOSTYN
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMIL KOSTYN
Prowadzący grup: KAMIL KOSTYN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)