Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy agroenergetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PAG-SI>PODYKI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy agroenergetyki
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Agrobiznes

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

botanika, chemia oraz wybrane elementy a przedmiotów z zakresu ochrony środowiska

Skrócony opis:

Treść przedmiotu obejmuje metody konwersji biomasy do energii. Realizowane są zagadnienia dotyczące technologii energetycznego wykorzystania paliw stałych w bioenergetyce.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące zasobów biomasy, jej pozyskiwania i energetycznego wykorzystania. Biomasa, podział, charakterystyka. Metody energetycznego wykorzystania słomy, drewna. Technologie zagęszczania biomasy. Pelety, brykiety- produkcja i wykorzystanie. Metody spalanie i współspalania pyrolizy i zgazowania biomasy,. Biopaliwa ciekłe - pozyskiwanie bioetanolu i estrów oleju rzepakowego. Fermentacja beztlenowa jako biotechnologia. Biogaz, produkcja, wykorzystanie. Substraty do pozyskiwania biogazu. Charakterystyka i parametry charakterystyczne procesu beztlenowego. Biogaz komunalny i przemysłowy.

Literatura:

1. Szlachta j., Dyjakon A., Luberański A. Energia z biomasy. 2013

2. Klimiuk E. Pawłowska M., Pokój T. 2012.Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju.

3. Podkówka W. i in. 2012. Biogaz rolniczy-odnawialne źródło energii. Teoria, praktyczne zastosowania. PWRiL. Warszawa.

4. Lewandowski W.M. 2001. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WTN. Warszawa,

5. Jędrczak A. 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów- Wydawnictwo PWN, Warszawa,

6. Czysta Energia – miesięcznik,

7. Agroekologia – miesięcznik.

Biomasa – miesięcznik.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu procesów glebotwórczych i praktyczne umiejętności umożliwiające planowanie i wykonywanie zabiegów uprawowych w poszczególnych grupach roślin energetycznych w zależności od warunków glebowych i klimatycznych. Poznaje związki między wykonywaniem poszczególnych zabiegów uprawowych a właściwościami gleby oraz nabywa umiejętność ich kształtowania w zależności od potrzeb rośliny uprawnej. Zbiera wiadomości dotyczące zasad właściwej uprawy roślin energetycznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną inżynierską AG_P6S_WG03, AG_P6S_WG07, AG_P6S_WG08/ zaliczenie treści wykładów oraz oceny z kolokwium

W zakresie umiejętności

Student nabywa umiejętność opracowywania kart technologicznych dla poszczególnych gatunków roślin energetycznych. Rozróżnia rośliny w różnych fazach rozwojowych umie zaplanować właściwą technologię uprawy roli, siewu, pielęgnowania i zbioru tych roślin do panujących warunków siedliskowych. Posiada zdolność poprawnego konstruowania zabiegów agrotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych i energetycznych. AG_P6S_UW04, AG_P6S_UW06, AG_P6S_UW07/ ocena w terenie. Prace domowe w postaci projektów,

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny identyfikując i rozwiązując problemy związane z wykonywaną pracą, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania dobra ogółu, potrafi pracować w grupie. decyzje AG_P6S_KK02, AG_P6S_KO01, AG_P6S_KO02/praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SZLACHTA
Prowadzący grup: MAŁGORZATA FUGOL, JÓZEF SZLACHTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SZLACHTA
Prowadzący grup: MAŁGORZATA FUGOL, HUBERT PRASK, JÓZEF SZLACHTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA FUGOL
Prowadzący grup: MAŁGORZATA FUGOL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Treść przedmiotu obejmuje metody konwersji biomasy do energii. Realizowane są zagadnienia dotyczące technologii energetycznego wykorzystania paliw stałych w bioenergetyce.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące zasobów biomasy, jej pozyskiwania i energetycznego wykorzystania. Biomasa, podział, charakterystyka. Metody energetycznego wykorzystania słomy, drewna. Technologie zagęszczania biomasy. Pelety, brykiety- produkcja i wykorzystanie. Metody spalanie i współspalania pyrolizy i zgazowania biomasy,. Biopaliwa ciekłe - pozyskiwanie bioetanolu i estrów oleju rzepakowego. Fermentacja beztlenowa jako biotechnologia. Biogaz, produkcja, wykorzystanie. Substraty do pozyskiwania biogazu. Charakterystyka i parametry charakterystyczne procesu beztlenowego. Biogaz komunalny i przemysłowy.

Literatura:

1. Szlachta j., Dyjakon A., Luberański A. Energia z biomasy. 2013

2. Klimiuk E. Pawłowska M., Pokój T. 2012.Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju.

3. Podkówka W. i in. 2012. Biogaz rolniczy-odnawialne źródło energii. Teoria, praktyczne zastosowania. PWRiL. Warszawa.

4. Lewandowski W.M. 2001. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WTN. Warszawa,

5. Jędrczak A. 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów- Wydawnictwo PWN, Warszawa,

6. Czysta Energia – miesięcznik,

7. Agroekologia – miesięcznik.

Biomasa – miesięcznik.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA FUGOL
Prowadzący grup: MAŁGORZATA FUGOL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA FUGOL
Prowadzący grup: MAŁGORZATA FUGOL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA FUGOL
Prowadzący grup: MAŁGORZATA FUGOL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)