Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznesplan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PAG-SI>BIZLAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Agrobiznes

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów: Ekonomia, Ekonomika rolnictwa i organizacja przedsiębiorstw w agrobiznesie

Skrócony opis:

Student poznaje metody sporządzania biznes planów dla różnych przedsięwzięć dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w agrobiznesie. Potrafi pozyskiwać środki finansowe z funduszy UE i budżetu krajowego wspierające rozwój MŚP. Umie samodzielnie wykonać biznes plan w formie elektronicznej.

Pełny opis:

Znaczenie planowania i rodzaje planów w firmie, cele i formy biznes planu. etapy planowania w części opisowej: nowe przedsięwzięcie, analiza rynku, działania marketingowe, wybór technologii, zatrudnianie i motywowanie pracowników, analiza SWOT, etapy planowania w części finansowej: analiza finansowa, bilans, rachunek zysków i strat przepływy finansowe, próg rentowności, analiza wskaźnikowa, harmonogram działań, zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

Literatura:

obowiązkowa

1. Piaseczny J., 2007: Biznes plan: Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy. Wyd. PWE, Warszawa

2. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., 2010: Biznes plan w praktyce. Wyd. CeDeWu, Warszawa

3. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., 2012: Biznes plan po polsku. CeDeWu, Warszawa

4. PROW 2014 – 2020. www.minrol.gov.pl

5. PROW 2014 – 2020 – Wnioski www.arimr.gov.pl

uzupełniajaca

1. Williams K., 2012: Biznesplan. Wyd. PWE, Warszawa

2. Wnioski. www.arr.gov.pl

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student po ukończeniu kursu zna zasady analizy i oceny zarządzania przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno – prawnych. AG_P6S_WG04

Ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, korzystania z baz danych oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji. Zna zasady prawidłowego przeprowadzania analizy i planowania. AG_P6S_WK04

/Ocena w zakresie wiedzy: zaliczenie na podstawie sprawdzianów.

W zakresie umiejętności

Potrafi właściwie analizować zmienność warunków prowadzenia działalności gospodarczej i ocenić uwarunkowania oraz wyniki ekonomiczne. Umie wykonać plan przedsięwzięcia gospodarczego. AG_P6S_UW03

Ma umiejętność analizy i twórczego wykorzystania dostępnych informacji. Potrafi syntetycznie przygotować opracowanie i zaprezentować graficznie lub werbalnie. AG_P6S_UK03, AG_P6S_UK04

/Ocena w zakresie umiejętności na podstawie wykonanego biznesplanu firmy

W zakresie kompetencji społecznych

Podejmując decyzje gospodarcze, potrafi myśleć i działać kreatywnie, w sposób przedsiębiorczy. AG_P6S_KO03

/Ocena w zakresie umiejętność pracy w małych zespołach, udział w dyskusjach na zajęciach oraz prezentacja biznesplanu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena łączna: z ćwiczeń 60%, + ocena z wykładów 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN SPIAK
Prowadzący grup: JAN SPIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PILAWKA, KRZYSZTOF PRYMON
Prowadzący grup: DANUTA GONET, KRZYSZTOF PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK STACHOWIAK
Prowadzący grup: MAREK STACHOWIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)