Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>ZarzŚrod
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII OWOCÓW, WARZYW I NUTRACEUTYKÓW ROŚLINNYCH
Grupy: Przedmioty 1 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Biologia, chemia ogólna, mikrobiologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ochrony środowiska i zarządzaniem nim. Student poznaje środowisko życia człowieka, dostępne zasoby naturalne, podstawy ochrony atmosfery, wody i gleby oraz podstawy zagospodarowania odpadów. Poznaje systemy zarządzania środowiskiem.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawami ochrony środowiska. Historia ochrony środowiska w Polsce i na świecie. Zasoby naturalne. Źródła zanieczyszczeń poszczególnych elementów ekosystemu. Wpływ zanieczyszczenia powietrz, wód i gleb na jakość żywności i zdrowie człowieka. Metody ochrony atmosfery, wody i gleby. Gospodarka w systemie GOZ oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii bezodpadowych w przemyśle spożywczym. Zagospodarowanie odpadów. Uwarunkowanie prawne związane z ochroną środowiska. Systemy zarządzania środowiskiem. Ocena uciążliwości zakładu dla środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko.

Literatura:

-obowiązkowa:

1. Finkl Charles W. Environmental Management and Governance, Springer International Publishing AG 2014;

2. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, PWE, 2013;

3. Borys T., Rogala P., Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2012;

-uzupełniająca:

4. Czasopismo: Environmental Management;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu posiada wiedzę o znaczeniu środowiska przyrodniczego w kształtowaniu jakości surowców oraz o jego zagrożeniach i ochronie Ma szeroką wiedzę z zakresu oceny oddziaływania na środowisko i systemów zarządzaniem środowiskiem/Kolokwium/NZ_P6S_WG02;

W zakresie umiejętności student potrafi:

- pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk w ocenie oddziaływania na środowisko zakładzie, wykonać podstawową ocenę oddziaływania na środowisko/Ocena pracy w trakcie zajęć/NZ_P6S _UW02;

W zakresie kompetencji społecznych student:

- ma świadomość wpływu zarządzania środowiskiem na stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo i zdrowie człowieka/Obserwacja w trakcie zajęć/NZ_P6S _KO02;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu i zaliczenie ćwiczeń projektowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, MARTA WASZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: JOANNA KOLNIAK-OSTEK, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)