Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>ZBwSytKryz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują podstawy zarządzania w sytuacja kryzysowych z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z surowców i artykułów żywnościowych, oraz łańcucha produkcji żywności. Omawiane są cywilnoprawne aspekty zarządzania kryzysowego, procedury postępowania z wyrobem niezgodnym i jego wycofywania z rynku, europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, a także zjawisko terroryzmu żywnościowego oraz system TACCP.

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu pojęć stosowanych w zarządzaniu kryzysowym. Bezpieczeństwo żywności, kultura bezpieczeństwa żywności. Cywilnoprawne aspekty oraz główne fazy zarządzania kryzysowego. Współdziałanie i analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym. Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem surowców i produktów żywnościowych oraz etapów łańcucha żywnościowego – zagrożenia żywności wg EFSA. Zagrożenia epidemiologiczne. Zjawisko terroryzmu żywnościowego - system TACCP. Charakterystyka europejskiego system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF). Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, współpraca z jednostkami nadzoru urzędowego.

Literatura:

- obowiązkowa:

1. Nepelski M., 2016. Zarządzanie w sytuacja kryzysowych. Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa;

3. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Trziszki, 2009. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

4. Wiśniewska M., 2016. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

- uzupełniająca:

1. Przewodnik ochrony i obrony żywności i napojów przed zamierzony atakiem PAS 96:2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

w zakresie wiedzy:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa żywności/ocena wiedzy na podstawie egzaminu pisemnego/NZ_P6S_WK11;

- zna obligatoryjne procedury prawne jakie realizują jednostki nadzoru urzędowego, a także podstawy funkcjonowania systemu RASF i TACCP/ocena wiedzy na podstawie egzaminu pisemnego/NZ_P6S_WG07;

w zakresie umiejętności

- potrafi określić postępowanie w sytuacji , w której żywność stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi/konsumentów/ocena wiedzy na podstawie egzaminu pisemnego/NZ_P6S_UW02;

w zakresie kompetencji społecznych

- student posiada aktywną postawę w zespołach nadzorujących jakość żywności, a także funkcjonowanie systemów zarządzania jakością/Obserwacja postawy studenta podczas dyskusji w trakcie prowadzenia zajęć/NZ_P6S_KO03;

- ma świadomość odpowiedzialności zawodowej oraz znaczenia podejmowanych w sytuacjach kryzysowych działań zaradczych w ochronie zdrowia i życia ludzi/Obserwacja postawy studenta podczas dyskusji w trakcie prowadzenia zajęć/NZ_P6S_KO02;

Metody i kryteria oceniania:

ocena z pisemnego egzaminu, udział w dyskusji podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK SZOŁTYSIK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA PEJCZ
Prowadzący grup: EWA PEJCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA PEJCZ
Prowadzący grup: EWA PEJCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)