Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>ZARZBEZŻYW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Podstawy z zakresu zarządzania jakością, podstawowa wiedza z zakresu higieny i toksykologii żywności oraz prawa żywnościowego, znajomość podstawowych technologii przetwarzania surowców zwierzęcych i roślinnych.

Skrócony opis:

Student rozpoznaje rodzaje zagrożeń występujących w żywności, poznaje sposoby ograniczenia ich występowania. Poznaje systemy zarządzania i programy wspierające zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności (m.in. HACCP, ISO 22000, BRC, IFS). Opracowuje niezbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Pełny opis:

Najważniejsze zasady kompleksowego zarządzania. Omówienie treści norm ISO serii 9000, 19011, 22000 oraz ich interpretacja w aspekcie zarządzania jednostką organizacyjną. Audyt i sposoby audytowania. Omówienie i interpretacja rozporządzeń krajowych oraz UE w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zasady systemu HACCP. W trakcie ćwiczeń: opracowanie systemu HACCP produkcji wybranego produktu spożywczego, opracowanie procedur i instrukcji systemowych wymaganych do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Literatura:

-obowiązkowa:

1. Gawęcki J, Krejpcio Z.: Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014;

2. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN Warszawa, 2013;

3. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014;

4. Trziszka T.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2009.;

-uzupełniająca:

1. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOiK „Dom Organizatora”. Toruń, 2009;

2. Czasopisma: Bezpieczeństwo i Higiena Żywności; ABC Jakości; Problemy Jakości;

Efekty uczenia się:

po ukończeniu kursu student:

w zakresie wiedzy

- zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, zasady akredytacji i certyfikacji systemów zarządzania jakością/ocena wypowiedzi ustnych, ocena poprawności projektowanych systemów i dokumentów systemowych, egzamin/NZ_P6S_WG07;

- wskazuje zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych/ocena wypowiedzi ustnych, ocena poprawności projektowanych systemów i dokumentów systemowych, egzamin/NZ_P6S_WG06;

w zakresie umiejętności:

- analizuje zagrożenia i wskazuje krytyczne punkty kontrolne w wybranym procesie produkcyjnym/ocena projektówobserwacja pracy na ćwiczeniach, sprawdziany, ocena poprawności opracowań projektowych, egzamin/NZ_P6S _UW07;

- potrafi przygotowywać i opracowywać prace pisemne i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu zarządzania jakością oraz posiada umiejętność uzasadnienia swojego stanowiska/ocena projektów, obserwacja pracy na ćwiczeniach, sprawdziany, ocena poprawności opracowań projektowych, egzamin/NZ_P6S _UK11;

- w zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu problemów związanych z zarzadzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności/obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych, analiza prac pisemnych/NZ_P6S _KO04;

- jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu zarządzania jakością oraz do zasięgania w tym celu opinii ekspertów/obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych, analiza prac pisemnych/NZ_P6S _KK01;

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Konsultacje, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: MONIKA MAZUR, ANNA SALEJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład e-learning, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: ANNA SALEJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład e-learning - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)