Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Walidacja metod analitycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>WalidMetAn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Walidacja metod analitycznych
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu metod oceny jakości żywności, podstawy prawa żywnościowego

Skrócony opis:

Student poznaje sposoby zapewnienia jakości wyników badań stosowanych w laboratoriach analitycznych. Student rozróżnia etapy procesu walidacji metod analitycznych. Poznaje i identyfikuje narzędzia wykorzystywane w procesie walidacji. Definiuje pojęcia związane z procesem walidacji. Zapoznaje się i opracowuje procedury procesu walidacji metod analitycznych. Przeprowadza pomiary i obliczenia. Sporządza raport z przeprowadzonego procesu walidacji metod analitycznych.

Pełny opis:

Techniki analityczne stosowane w ocenie jakości żywności. Standardy jakości w laboratoriach badawczych. Determinanty jakości wyników badań. Podstawowe definicje związane z procesem walidacji metod badawczych. Etapy procesu walidacji. Spójność pomiarowa. Szacowanie niepewności pomiarów analitycznych. Badania między-laboratoryjne. Wyznaczanie precyzji, powtarzalności i odtwarzalności. Dokumentacja procesu walidacji metod badawczych. Akredytacja laboratoriów.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Pasławski P.: Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej, 2012;

2. Michalski R., Mytych J.: Akredytacja laboratoriów badawczych według normy PN-EN ISO/IEC 17025, 2008;

3. PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych

i wzorcujących.

4. Hyk W., Stołek Z.: Analiza statystyczna w laboratorium, 2015;

5. Konieczka P., Namieśnik J.: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, 2007;

6. Swartz M.E., Krull I.S.: Handbook of Analytical Validation, 2012;

uzupełniajaca:

1. Czasopisma: Zarządzanie Jakością, Problemy Jakości, Laboratorium i inne branżowe;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

- zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby walidacji metod badawczych/Ocena wypowiedzi, ocena poprawności wykonanych projektów, egzamin/NZ_P6S_WG05;

- zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące zasady akredytacji systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych/Ocena wypowiedzi, ocena poprawności wykonanych projektów, egzamin/NZ_P6S_WG07;

W zakresie umiejętności

- posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami (prawnymi, zawodowymi) w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności/obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena poprawności przygotowanych projektów/NZ_P6S _UW02;

- potrafi przygotowywać i opracowywać prace pisemne i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz posiada umiejętność uzasadnienia swojego stanowiska/obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena poprawności przygotowanych projektów/NZ_P6S _UK11;

W zakresie kompetencji społecznych

- wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności/obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych, analiza prac pisemnych/NZ_P6S _KO03;

- jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz do zasięgania w tym celu opinii ekspertów/obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych, analiza prac pisemnych/NZ_P6S _KK01;

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: ANNA SALEJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: ŁUKASZ BOBAK, ANNA SALEJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: ANNA SALEJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: ŁUKASZ BOBAK, ANNA SALEJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SALEJDA
Prowadzący grup: ŁUKASZ BOBAK, ANNA SALEJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)